พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร
 
หัวใจพระพุทธศาสนา
หัวใจพระพุทธศาสนา, ... ขันติ คือ ความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า พระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่ง ผู้ทำร้ายผู้อื่น ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย การไม่ทำบาปทั้งสิ้น การยังกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องใสนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ...
 
ความหมาย คุณลักษณะ และประเภทของพระโพธิสัตว์
 
ประวัติศากยะวงศ์ในประเทศเนปาล
 
ความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎก
 
พระไตรปิฎกกับการธำรงพระพุทธศาสนา
 
มิลินทปัญหา
 
คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
 
ธรรมชาติของชีวิต
 
ธรรมเพื่อเสริมความเป็นคน
 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและศาสนา
 
พิธีกรรมกับจริยธรรม
 
เทคโนโลยีกับจริยธรรม
 
สถานภาพอันคาบเกี่ยวของแม่ชี กับสิทธิสตรีที่สังคมปิดตาย
 
มหาสติปัฏฐาน ๔
 
คนเทียมมิตรและมิตรมีใจดี
 
พุทธจริยธรรม
 
พุทธจริยธรรมกับการดนตรี
 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
 
ปาณาติบาต กับสงคราม
 
พุทธจริยศาสตร์กับแนวคิดเรื่องสงครามที่เป็นธรรม : กรณีศึกษาทรรศนะของนักวิชาการในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย
 
BUDDHIST ETHICS : JUST WAR ?
 
ทรรศนะนักวิชาการไทยเกี่ยวกับสงครามที่เป็นธรรม
 
THAI SCHOLARS’ VIEWS ABOUT JUST WAR
 
นรก-สวรรค์” สิ่งซ่อนเร้น “จิตไร้สำนึก
 
บิ๊กแบง และอนัตตา
 
พุทธศาสนาไม่ใช่จิตนิยม
 
พุทธศาสนากับสสารนิยม
 
พุทธศาสนากับธรรมชาตินิยม
 
“เจ้าชายนิทรา” ปรากฏการณ์ของ “สมอง” กับ “จิต”
 
พุทธศาสนากับศิลปะแบบตันตระ
พุทธศาสนากับศิลปะแบบตันตระ, ... พระพุทธรูปดังกล่าวเป็นพระพุทธรูปแบบ “วัชรยาน” อันเป็นศิลปะแบบ “ตันตระ” ของทิเบต ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาในหมู่ประชาชนชาวทิเบตมานานหลายชั่วอายุคน ถ้าหากจะประท้วงเราก็กำลังประท้วงขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชนชาติอื่นที่สืบทอดกันมายาวนานนับพันปี ...
 
ดับไฟใต้ด้วยนโยบายการศึกษาที่ถูกต้อง
 
ศาสนากับการกำเนิดของระบบทุนนิยม.
 
พลิกฟื้นประวัติศาสตร์...ที่สาวัตถี
 
สามเณรีกับสิทธิทางกฎหมาย.
สามเณรีกับสิทธิทางกฎหมาย, ... ความตื่นตัวด้านสิทธิสตรีในทางสากล และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ "ภิกษุณี" ในสังคมไทยที่มีเพิ่มขึ้น ได้จุดประกายให้ผู้หญิงไทยจำนวนหนึ่ง แม้จะน้อยนิด แต่ก็เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญในทางจริยธรรม และกล้าหาญต่อหนทางแห่งสัจจะ ได้ตัดสินใจออกบวชอย่างเต็มรูปแบบในฐานะ "สามเณรี" และ "ภิกษุณี ...
 
พระสงฆ์ไทยกับสิทธิทางกฎหมาย.
 
พระสงฆ์ไทยกับสิทธิทางกฎหมาย.
 
๒๐๐ ปีแห่งการปฏิรูปพุทธศาสนาของไทย ตอนที่ ๑.
 
วัยรุ่นไทยกับกระแสลัทธิแม่มด.
 
พระสงฆ์ไทยกับสิทธิในการเลือกตั้ง.
 
 
 
 
คนหรือศาสนา: ใครกันแน่ที่เสื่อม.
 
ประชาศาสนา : ศาสนาของนักการเมือง .
 
เมื่อหลวงตามหาบัว ถวายฎีกา.
เมื่อหลวงตามหาบัวถวายฎีกา, ... การออกมาเคลื่อนไหวของหลวงตามหาบัวและสานุศิษย์ รวมทั้งนายทองก้อน วงศ์สมุทร จึงนับเป็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน และพระสงฆ์ภาคประชาชนโดยแท้ เพื่อเรียกร้องอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ และภาคประชาชนให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อการถ่วงดุลอำนาจรัฐและคณะสงฆ์ภายใต้อำนาจรัฐ ...
 
ศักดิ์สิทธิ์” กับ “ธรรมดา” : ความเท่าเทียมของศาสนา ?
 
พุทธศาสนากับสิทธิสตรี .
 
สถานภาพและบทบาทของทะไลลามะ.
 
มัมมี่ยาอายุวัฒนะและจิตอมตะ.
 
ศาสนาคือฝิ่นของประชาชน?
 
ภูฏาน: วัชรยานใต้ฟ้าป่าหิมพานต์
 
ศาสนาแห่ง "ปัญญา" และ "สติ"
 
อินเดีย-ศรีลังกา : รากฐานพุทธศาสนาของไทย
อินเดีย-ศรีลังกา:รากฐานพุทธศาสนาของไทย,
 
อินเดีย-ศรีลังกา : รากฐานพุทธศาสนาของไทย
 
พุทธศาสนาเถรวาทในลาว
 
ความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH)
 
บัตรประจำตัวของพระสงฆ์
 
 พุทธศาสนาในกัมพูชา
 
 พุทธศาสนาในพม่า
 
 อาณาจักรศรีวิชัยและมหาสถูปโบโรบูโดร์
อาณาจักรศรีวิชัยและมหาสถูปโบโรบูโดร์, ... ในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยพุทธศาสนามีอิทธิพลเหนือหมู่เกาะอินโดนีเซียและแหลมมลายูไม่ต่ำกว่า 600 ปี พุทธศาสนาในสมัยศรีวิชัยเป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการสร้างพุทธสถานที่ใหญ่โตวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาสถูปโบโรบูโดร์ รวมทั้งพระพุทธรูปเป็นอันมาก ...
 
๙๖ ปี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
๙๖ ปี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ, ... "เราประทับใจมากที่ท่านสอนให้เราไม่ยึดติด" "ท่านสอนง่ายตรงไปตรงมา ไม่ใช้คำบาลีมากมาย" คือเหตุผลที่บรรดาพุทธศาสนิกชน ต่างเดินทางมาที่วัดเพื่อมาฟังปาฐกถาธรรมจากหลวงพ่อ ถ้อยคำสอนที่ว่า "งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน" เป็นคำสอนที่ฟังดูง่าย แต่ทว่าลึกซึ้งกินใจแก่ชาวพุทธมาเป็นระยะเวลาช้านาน...
 
บทบัญญัติว่าด้วยศาสนาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
บทบัญญัติว่าด้วยศาสนาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, ... "ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีบทบัญญัติที่แยกการเมืองกับศาสนาออกจากกันอย่างชัดเจนเช่นนี้แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ศาสนา กับพระมหากษัตริย์ ก็จะยังคงอยู่ตามราชประเพณีโบราณ อันสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมไทย ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะมีลักษณะที่ก้าวหน้า สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของนานาอารยประเทศอีกด้วย ...
 
ศาสนากับสังคมการเมืองในเวียดนาม
 
พุทธศาสนาในสิงคโปร์
พุทธศาสนาในสิงคโปร์, ... " คณะสงฆ์ในสิงคโปร์มีความโดดเด่นน้อยกว่าคณะสงฆ์อื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การปฏิบัติของชาวพุทธสิงคโปร์โดยทั่วไปคือ การกราบไหว้พระพุทธรูป การเสี่ยงเซียมซี และบางครั้งก็นั่งสวดมนต์อย่างเงียบๆ ในสิงคโปร์เราจะพบเห็นพระสงฆ์ได้ก็แต่ในวัดใหญ่ที่เพิ่งบูรณะใหม่เท่านั้น เช่น วัดซวนหลิน วัดหลงซัน และวัดโปร์คาร์กซี เป็นต้น ...
 
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ผู้ฝ่ามรสุมการเมืองด้วยหลักธรรม
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ผู้ฝ่ามรสุมการเมืองด้วยหลักธรรม, ... "ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาแห่งโลก ประจำปี 2548 เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลแห่งสหประชาชาติ ณ ตึกสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 โดยท่านยึดคติธรรมประจำใจอยู่เสมอว่า "ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม" ...
 
 พุทธประวัติ
 
พุทธประวัติ : คำนำ
 
พุทธประวัติ : ภูมิหลังของชมพูทวีป
 
พุทธประวัติ : ต้นกำเนิดราชวงศ์ของพระพุทธเจ้า
 
พุทธประวัติ : ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
 
พุทธประวัติ : อดีตชาติของพระพุทธเจ้า
 
พุทธประวัติ : ประสูติ
 
พุทธประวัติ : ออกบวช
 
พุทธประวัติ : ตรัสรู้
 
พุทธประวัติ : ประกาศพระศาสนาำ
 
พุทธประวัติ : ปรินิพพาน
 
พุทธประวัติ : บรรณานุกรม
 
 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : คำนำ
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันวิสาขบูชา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันมาฆบูชา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันอาสาฬหบูชา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันเข้าพรรษา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันออกพรรษา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันอัฏฐมีบูชา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : บรรณานุกรม
 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated : Saturday 6 October, 2007 1:51 PM