l หน้าแร?/a> l ภาควิชามนุษยศาสตร์ ?มหิด? l ศาสนาและปรัชญา l ว่าด้ว?..พระพุทธศาสนา l เรารักในหลวง l เกี่ยวกับเรา l แผนผังเว็บไซต์ l

Google
 
 พลังแผ่นดิ?/span>
 
 
พระราชประวัต?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
 
 
หนึ่งในวีรบุรุษแห่งเอเชี?สาขาผู้เป็นแรงบันดาลใจ
 
 
เว็บไซต์เชิดชูพระเกียรติ
 
???พระราชทานแก่ปวงชนชาวไท?
 
 
 
 
 
การแอบอ้างข้อความว่าเป็นพระบรมราโชวาทเผยแพร่ในเว็บไซต์
 
ยาสีพระทนต์ของในหลวง
 
พลังรั?
พลังรั? ... รักที่สำคัญที่สุดที่พวกเราเทิดทู?ไว้เหนือเกล้าฯ ก็คื?“รักในหลวง? การที่ประชาชนรักในหลวง ก็เพราะตระหนักดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรั? และห่วงใยพสกนิกรของพระองค์อย่างที่สุ?เห็นได้จากพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม?...
 
พระราชจริยาวัตรเกี่ยวกับความประหยัดและพอเพีย?
 
 
 
 พระราชดำรัสพระราชทาน
 เนื่องในวโรกาส วันคล้าย
 วันเฉลิมพระชนมพรรษ?
 
 
?ธันวาค?๒๕๔๙
 
?ธันวาค?๒๕๔๘
 
?ธันวาค?๒๕๔๗
 
?ธันวาค?๒๕๔๖
 
?ธันวาค?๒๕๔๕
 
?ธันวาค?๒๕๔๔
 
 พระราชดำรัสพระราชทาน
 ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
 
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
 
 พระราชดำรัสพระราชทาน
 ในโอกาสต่า??
 
 
พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ ?ตุลาคม ?? ๒๕๔๙
?ตุลาคม ๒๕๔๙, ... พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ ?ตุลาคม ?? ๒๕๔๙ ... รัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ?อย่างที่ท่านได้ปฏิญา?เพราะว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ในประเท?ที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใ?ก็ทำให้ประเทศชาติไปไม่ค่อยดี แต่ท่านก็ตั้งใ?และเมื่อตั้งใจแล้ว ก็ให้รักษาความตั้งใจนี?ด้วยการปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์สุจริต และอย่างแน่นอนแน่วแน?...
 
พระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต?และสวนสนามของเหล่าทหารรักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำป?๒๕๔๙
 
พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาค?พุทธศักราช ๒๕๔๙
 
พระบรมราชวโรกาสพระราชทานให้คณะทูตานุทูตและผู้แทนฝ่ายกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไท?เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำป?๒๕๔๙
 
พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาค?พุทธศักราช ๒๕๔๙
 
 บันทึกไว้ในความทรงจำ (ฉั?
 
...
วัมหามงค??มิถุนายน ๒๕๔๙
 
เสด็จฯ กลับจา?รพ.ศิริรา?(???๔๙)
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวน?(???๔๙)
 
งา??ธันวามหารา?ประจำป?๒๕๔๙
 
พิธีสยามมงคล วันหล่อพระพุทธรวมใจคนไทยทั้งชาติ (๑๑ ?? ๕๐)
 
งานรวมพลังไท?เทิดไท้องค์ราชัน (๑๗-๒๒ เม.? ๕๐)
 
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ?พุทธศักราช ๒๕๕๐ (?เม.? ๕๐)
 
 
 
 
เพลงของขวัญจากก้อนดิ?/b>
   
 
  พระราชพิธีมหามงค?br>   เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ?
  ?ธันวาค?๒๕๕๐
 
 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ? ?ธันวาค?๒๕๕๐
 
ความหมายตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 
คณะกรรมการต่าง? ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ? width=
 
 
การกำหนดแนวทางการจัดงานพระราชพิธ?></a></font></div></td>
                <td valign=
การกำหนดแนวทางการจัดงานพระราชพิธ? ... ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ครั้งที่ ?๒๕๕๐ เมื่อวันที?๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการจัดงาน พระราชพิธี ระหว่างวันที??- ?ธันวาค?๒๕๕๐ ซึ่งต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยก่อน ดังนี้ ...
 
การจัดงานรัฐพิธี
 
การจัดงานศาสนพิธ?
 
กิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ?></a></font></div></td>
                <td valign=
กิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ? ... ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ครั้งที่ ?๒๕๕๐ เมื่อวันที?๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ดังนี้ ...
 
 
 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ, ... คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรร?ในคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ? ?ธันวาค?๒๕๕๐ ยังได้พิจารณา่เห็นชอบโครงการและกิจกรรมต่าง?อีกมากมา? ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเสนอม?ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งขณะนี้ มีจำนว?๓๑ โครงการและกิจกรร?คื? ...
 
ประชาชนจะมีส่วนร่วมในงานมหามงคลนี้ได้อย่างไรบ้าง
 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ?></a></font></div></td>
                <td valign=
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ? ... เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิ?พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกั?คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ดังนี้ ...
 
โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐาน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมาก? วัดไตรมิตรวิทยาราม
โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐาน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมาก? วัดไตรมิตรวิทยาราม, ... พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมาก?เป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญยิ่งองค์หนึ่งของประเทศ โดยเป็นพระพุทธรูปทองคำ องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ปรากฏขึ้นในต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั? เป็นเสมือนนิมิตหมายแห่งความรุ่งโรจน์ของบ้านเมือง และความร่มเย็นเป็นสุขของไพร่ฟ้? ข้าแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภา? ...
 
ความหมายตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 
โครงการจัดทำเสื้อสีเหลืองและแจ็กเกตประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรต?เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐                     ?ธันวาค?๒๕๕๐
 
โครงการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?></a></font></div></td>
                <td valign=

โครงการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?/span>, ... ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าสมควรได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต?จึงเห็นสมควรจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ...

 
ความหมายตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 
โครงการบูรณะหอรัชมงค? สวนหลว???></a></font></div></td>
                <td valign=

โครงการบูรณะหอรัชมงค? สวนหลว???/span>, ... นำ “โครงการบูรณะหอรัชมงคล สวนหลว??๙” ร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ?ทั้งนี?เพื่อจัดสร้างเป็นสถานที่เก็บสิ่งของสำคัญส่วนพระองค์ที่หาดูได้ยาก รวมทั้งการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจต่าง?ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปในการเก็บเกี่ยวความรู้ในพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

 
 
 
ตราไปรษณียากรที่ระลึกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

ตราไปรษณียากรที่ระลึกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ, ... เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ของพระบาทสมเ็ด็จพระเจ้าอยู?บริษัท ไปรษณีย์ไท?จำกั?ได้กำหนดจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสมหามงคลสมัยยิ่งนี้ จำนว??ชุ? ...

 
 
โครงการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียติฯ
 
โครงการจัดทำหนังสือพร้อมบัตรโทรศัพท์เฉลิมพระเกียรติฯ
 
โครงการสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
 
การจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ... ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ เมื่อวันที? ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มีแนวความคิดในการจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ดังนี้ ...

 
ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
  การจัดงา?br>  ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 
พระราชประวัติการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี.
 
งานฉลองสิริราชสมบัติ คร?๖๐ ปี.
 
การเตรียมงาน.
 
ความหมายตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี.
 
เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี
 
หมายกำหนดการ.
 
คำกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล
คำกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล, ... สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ?สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ? นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหา?พลเรือ?และราษฎรทุกหมู่เหล่า, ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนสมาชิกรัฐสภ? ประธานศาลฎีก?กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนข้าราชการตุลากา?...
 
พระราชดำรัสตอบแก่พระบรมวงศานุวงศ?และพสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ
พระราชดำรัสตอบแก่พระบรมวงศานุวงศ?และพสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ, ... จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาด?และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝ่า?ทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้?นึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคค?ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง ...
 
พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศทรงร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงค?
พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศทรงร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงค?๖๐ ปี, ... การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้น มิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกค?ที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมือ?ให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็?ข้าพเจ้า ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่?จึงมีภาระหน้าที่เช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งมว?...
 
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเท?
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเท? ... ตลอดจนองค์พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาร่วมงานในวันนี้ ขอถวายพระราชสมัญญาที่เรียบง่ายแต่มีค่าและสะท้อนถึงความรู้สึกของหม่อมฉันและทุกพระองค์ ?ที่นี้ คือฝ่าพระบาททรงเป็?“มิตรที่รักและพึงเคารพอย่างที่สุดของพวกเรา?...
 
Google
 
 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated : Tuesday 13 November, 2007 4:22 PM

Tomtop|

IT Support| POS label| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| vending| app development| mobile app development| handheld device| terminal handheld| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

banner| Backdrop| Bannershop| Ebanner| Eprint| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| backdrop| print100| ำกหข| ะ๛‚๗†ฮˆ| ูNผˆ| ูNผˆำกหข|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| office building| Commercial Building| Grade A Office| leasing| Rent Office| office for sale|

Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra curriculums| school calendars| boarding school| school day| Bursary|

email marketing| direct marketing| email marketing software| email marketing service| email marketing tools| email mkt| remarketing| edm| edm marketing| email subscription| website subscription| email survey| email whitelist| sign up form| email subject line| subject line| email subject| best email subject lines| free email marketing| Mailchimp|??????? Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| Maichimp| benchmark| SMS|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|