พลังแผ่นดิน
 
 
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
 
พระสมาธิของพระเจ้าอยู่หัว
 
หนึ่งในวีรบุรุษแห่งเอเชีย สาขาผู้เป็นแรงบันดาลใจ
 
ในหลวงกับการดนตรี
 
เว็บไซต์เชิดชูพระเกียรติ
 
ส.ค.ส.พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย.
 
ภาพจากกล่องสยาม
 
เดินตามรอยเท้าพ่อ
 
พระราชอำนาจ
 
ของขวัญจากก้อนดิน
 
การแอบอ้างข้อความว่าเป็นพระบรมราโชวาทเผยแพร่ในเว็บไซต์
 
ยาสีพระทนต์ของในหลวง
 
พลังรัก.
พลังรัก, ... รักที่สำคัญที่สุดที่พวกเราเทิดทูน ไว้เหนือเกล้าฯ ก็คือ “รักในหลวง” การที่ประชาชนรักในหลวง ก็เพราะตระหนักดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรัก และห่วงใยพสกนิกรของพระองค์อย่างที่สุด เห็นได้จากพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ...
 
พระราชจริยาวัตรเกี่ยวกับความประหยัดและพอเพียง.
พระราชจริยาวัตรเกี่ยวกับความประหยัดและพอเพียง, ... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ เพื่อให้ข้อคิด ชี้แนะ เตือนสติคนไทยต่อเนื่องมาตลอด ตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ และยามเมื่อประเทศชาติกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างเช่นทุกวันนี้ ...
 
ของขวัญจากก้อนดิน
 
กล้องถ่ายรูปกล้องแรกของพระเจ้าอยู่หัว
 
 พระราชดำรัสพระราชทาน
 เนื่องในวโรกาส วันคล้าย
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
 
๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
 
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
 
๕ ธันวาคม ๒๕๔๗
 
๕ ธันวาคม ๒๕๔๖
 
๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
 
๕ ธันวาคม ๒๕๔๔
 
 พระราชดำรัสพระราชทาน
 ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
 
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
 
 พระราชดำรัสพระราชทาน
 ในโอกาสต่าง ๆ
 
 
พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
๙ ตุลาคม ๒๕๔๙, ... พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ... รัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างที่ท่านได้ปฏิญาณ เพราะว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ในประเทศ ที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ก็ทำให้ประเทศชาติไปไม่ค่อยดี แต่ท่านก็ตั้งใจ และเมื่อตั้งใจแล้ว ก็ให้รักษาความตั้งใจนี้ ด้วยการปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์สุจริต และอย่างแน่นอนแน่วแน่ ...
 
พระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของเหล่าทหารรักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๔๙
 
พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
 
พระบรมราชวโรกาสพระราชทานให้คณะทูตานุทูตและผู้แทนฝ่ายกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี ๒๕๔๙
 
พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
 
 บันทึกไว้ในความทรงจำ (ฉัน)
 
...
วัมหามงคล ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
 
เสด็จฯ กลับจาก รพ.ศิริราช (๔ ส.ค.๔๙)
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา (๔ ธ.ค.๔๙)
 
งาน ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๔๙
 
พิธีสยามมงคล วันหล่อพระพุทธรวมใจคนไทยทั้งชาติ (๑๑ ก.พ. ๕๐)
 
งานรวมพลังไทย เทิดไท้องค์ราชัน (๑๗-๒๒ เม.ย. ๕๐)
 
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐ (๖ เม.ย. ๕๐)
 
 
 
 
เพลงของขวัญจากก้อนดิน
   
 
  พระราชพิธีมหามงคล
  เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
ความหมายตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
คณะกรรมการต่างๆ ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
 
วาระแห่งชาติการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
 
การกำหนดแนวทางการจัดงานพระราชพิธี
การกำหนดแนวทางการจัดงานพระราชพิธี, ... ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการจัดงาน พระราชพิธี ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยก่อน ดังนี้ ...
 
การจัดงานรัฐพิธี
 
การจัดงานศาสนพิธี
 
กิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
กิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ, ... ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังนี้ ...
 
โครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ, ... คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ จำนวน ๑๐ โครงการ คือ ...
 
รัฐบาลจัด ๕ โครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ
รัฐบาลจัด ๕ โครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ, ... คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ยังได้พิจารณา่เห็นชอบโครงการซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลเข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน ๖ โครงการ คือ ...
 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ, ... คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ในคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ยังได้พิจารณา่เห็นชอบโครงการและกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเสนอมา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งขณะนี้ มีจำนวน ๓๑ โครงการและกิจกรรม คือ ...
 
ประชาชนจะมีส่วนร่วมในงานมหามงคลนี้ได้อย่างไรบ้าง
 
หนังสือที่ระลึกและหนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ
หนังสือที่ระลึกและหนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ, ... คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้พิจารณา่เห็นชอบจัดทำหนังสือที่ระลึกและหนังสือจดหมายเหตุ จำนวน ๑๐ รายการ คือ ...
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ, ... เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังนี้ ...
 
โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐาน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยาราม
โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐาน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยาราม, ... พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญยิ่งองค์หนึ่งของประเทศ โดยเป็นพระพุทธรูปทองคำ องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ปรากฏขึ้นในต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเสมือนนิมิตหมายแห่งความรุ่งโรจน์ของบ้านเมือง และความร่มเย็นเป็นสุขของไพร่ฟ้า ข้าแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ...
 
ความหมายตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
โครงการจัดทำเสื้อสีเหลืองและแจ็กเกตประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐                     ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
โครงการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ... ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าสมควรได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ จึงเห็นสมควรจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ...

 
ความหมายตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
โครงการบูรณะหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙

โครงการบูรณะหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙, ... นำ “โครงการบูรณะหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙” ร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ เพื่อจัดสร้างเป็นสถานที่เก็บสิ่งของสำคัญส่วนพระองค์ที่หาดูได้ยาก รวมทั้งการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปในการเก็บเกี่ยวความรู้ในพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

 
โครงการทำบุญประเทศอันยิ่งใหญ่ “รวมพลังไทย เทิดไท้องค์ราชัน”
 
โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
 
ตราไปรษณียากรที่ระลึกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

ตราไปรษณียากรที่ระลึกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ, ... เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ของพระบาทสมเ็ด็จพระเจ้าอยู่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้กำหนดจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสมหามงคลสมัยยิ่งนี้ จำนวน ๓ ชุด ...

 
โครงการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ
 
โครงการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียติฯ
 
โครงการจัดทำหนังสือพร้อมบัตรโทรศัพท์เฉลิมพระเกียรติฯ
 
โครงการสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
 
การจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ... ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มีแนวความคิดในการจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังนี้ ...

 
ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
  การจัดงาน
 ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 
พระราชประวัติการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี.
 
งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี.
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี, ... การฉลองครบ ๖๐ ปี เป็นการอนุโลมตามธรรมเนียมสากลโดยถือว่าเป็นวาระที่มีมาถึงก่อนครบ ๗๕ ปี ซึ่งยังอยู่อีกไกล แต่อันที่จริง หากอนุโลมแบบไทยว่าครบห้ารอบนักษัตรก็จะได้เวลา ๖๐ ปี เช่นกัน เพียงแต่ถ้าใช้คำว่า “ ครบรอบ ” ก็ควรระบุว่า “ ครบห้ารอบ ” ไม่ใช่ครบรอบ ๖๐ ปี ...
 
การเตรียมงาน.
 
ความหมายตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี.
 
เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
หมายกำหนดการ.
 
คำกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล
คำกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล, ... สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์, นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร-พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า, ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนสมาชิกรัฐสภา, ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนข้าราชการตุลาการ ...
 
พระราชดำรัสตอบแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และพสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ
พระราชดำรัสตอบแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และพสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ, ... จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝ่าย ทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง ...
 
พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศทรงร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศทรงร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ๖๐ ปี, ... การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้น มิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน ที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น ข้าพเจ้า ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง จึงมีภาระหน้าที่เช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งมวล ...
 
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ.
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ, ... ตลอดจนองค์พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาร่วมงานในวันนี้ ขอถวายพระราชสมัญญาที่เรียบง่ายแต่มีค่าและสะท้อนถึงความรู้สึกของหม่อมฉันและทุกพระองค์ ณ ที่นี้ คือฝ่าพระบาททรงเป็น “มิตรที่รักและพึงเคารพอย่างที่สุดของพวกเรา” ...
 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated : Saturday 6 October, 2007 1:27 PM