http://www.duangden.com
บทความ : อรุณรุ่งของมุสลิม
 

© น้ำทิพย์ ศรีจันทร์
นักศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


***

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีผู้ศรัทรามากศาสนาหนึ่งในประเทศไทย มีประวัติการต่อสู้ความเป็นมาที่ยาวนาน กว่าจะเป็นศาสนาอิสลามที่มีความเป็นหนึ่งมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันนั้น เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทางศาสนาที่สำคัญ เป็นตัวอย่างของความสามัคคี และอุดมการณ์ เป็นเส้นทางเดียวกัน ที่มุสลิมทุกๆคนจะต้องเดินไปในเส้นทางเดียวกัน คนแล้วคนเล่าไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน ๑๔๐๐ ปี ผ่านไปเส้นทางนี้ก็ยังคงเป็นเส้นทางเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสืบต่อกันมาหลายช่วงอายุคน เป็นศาสนาที่ควรศึกษาให้เข้าใจมากกว่าการวิจารณ์แต่เฉพาะสถานณกาณ์ที่ปรากฏในโลกปัจจุบันเท่านั้น.

อรุณรุ่งของอิสลามในสี่จังหวัดภาคใต้

เป็นความอบอุ่นของมุสลิมในผืนแผ่นดินไทย ที่ได้รับสิทธิและโอกาสมากมายของรัฐบาล และน้ำพระทัยทรงพระเมตตาของพระมหากษัตริย์ และราชวงษ์ต่อประชาชนชาวไทยมุสลิมในบริเวณนี้ มีการก่อสร้างพระราชวังทักษิณราชนิเวชน์ที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเสด็จมาประทับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องและประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ให้การสนับสนุนในด้านศิลปวัฒนธรรมของอิสลามเช่นการเขียนผ้าบาติก การเขียนภาพวาดเรือกอและ อาหารพื้นบ้านเช่น ข้าวยำ น้ำบูดู ข้าวเกรียบปลา ไตปลาเป็นต้น ความสงบสุขในโลกของอิสลามสี่จังหวัดภาคใต้เป็นชีวิตสงบตามจริยธรรมและวัฒนธรรมอิสลามจริงหรือไม่ ๑๔๐๐ ปี ผ่านไปด้วยการต่อสู้ที่ยาวนาน มาจนถึงปัจจุบันนี้ มุสลิมในประเทศไทยในสี่จังหวัดภาคใต้หยุดการต่อสู้รึยัง ?

คำถาม - คำตอบ - ยังเป็นเป็นปัญหาท่าทีดูเหมือนสงบแต่บางครั้งก็เกิดพายุเป็นครั้งคราว วิเคราะห์จากหลักศาสนา วิเคราะห์จากอุดมการณ์ วิเคราะห์จากความรักและศรัทราในศาสนา เหตุใดมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต้ท่าทีเหมือนสงบแต่สถานการณ์ที่ปรากฎรุนแรงเหลือเกิน ทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ภายใต้ธงไตรรงค์ที่โบกสะบัดคู่กับสัญญลักษณ์ดาวและพระจันทร์นั้นไม่ว่าจะปรากฎในสถานที่เป็นมัสยิด โรงเรียนปอเนาะ โรงพยาบาล สถานเลี้ยงเด็กอ่อน ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านแสดงความแตกต่างหรือความเป็นหนึ่งเดียวของอิสลามมิคหรือไม่

ความแตกแยกของอิสลามมิคทั่วโลก มองดูเหมือนไม่มี โดยหลักศาสนาคำสอนและหลักปฏิบัติมีหลักการที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว มีศูนย์รวมที่เดียวกันคือพระอัลเลาะห์

คัมภีร์อัลกุอ่านก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ๑๔๐๐ ปี อย่างไร ค.ศ. ๒๐๐๔ ก็เช่นนั้น แต่จิตใจของมนุษย์ในประวัติศาสตร์กับปัจจุบันสามารถสืบทอดเจตนารมณ์ต่อเนื่องได้อย่างชัดเจน

ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่สอนให้ผู้คนรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน มีความรักในเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การละหมาดเป็นการขัดเกลาจิตใจให้มนุษย์มีจิตใจที่สะอาดงดงาม จริยธรรมและวัฒนธรรมเป็นความประพฤติที่ทำให้สังคมสงบสุข แต่เหตุใดพี่น้องมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต้จำต้องรับความเดือดร้อน ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขในสังคมท้องถิ่นที่ตนรักและหวงแหน จากผลของมุสลิมบางกลุ่มด้วยกันเอง

ในยุคท่านนบี ยุคคาลิฟ และราชวงค์อุมัยยาด อิสลามได้สร้างสังคมของชาวอาหรับและโลกของมุสลิมขึ้น เป็นยุคที่ยกย่องผู้มีความรู้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสามัญชนและได้รับความเคารพนับถือมากกว่าผู้มีเงินทอง การศึกษาในยุคสมัยนี้มีความสำคัญต่อมุสลิมมากและมีการพัฒนาการเรียนการสอนพระคัมภีร์ควบคู่ไปกับการสอนทางโลกปัจจุบัน

ต่อมาใน ค.ศ. ๗๕๐-๑๐๐๐ โลกอิสลามได้แผ่ไพศาล มีการประกาศศาสนาจากอินเดีย เอเชียกลาง สเปน มอรอคโค วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของกรีก เปอร์เซีย อียิปต์ ยิว คริสต์ อินเดีย ได้ถูกแปลเป็นภาษาอาหรับ มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเป็นผลสำเร็จของนักวิชาการมุสลิม วิชาการต่างๆได้เจริญก้าวหน้ามากมายทุกสาขา เช่น วรรณคดีอาหรับ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี พจนานุกรม ไวยากรณ์ วิชาการสำรวจ ในยุคนี้มีการแตกแยกเป็นนิกาย และทางความคิดในเรื่องการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุอ่านเป็นภาษาต่างๆทั่วโลก มีการจัดตั้งห้องสมุด จัดสร้างมัสยิดในเมืองต่างๆทั่วโลกมีการส่งครูไปสอน จัดให้มีทุนการศึกษาและเพื่อการค้นคว้า ต่อมาในศตวรรษที่ ๑๑ มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และมีการจดบันทึกความรู้ด้วยกระดาษมีการศึกษาวิชาการแพทย์อย่างกว้างขวาง มีการเขียนตำราที่ผ่านการตรวจสอบและจัดพิมพ์เพื่อใช้เป็นตำราในการสอนและเผยแผ่ความรู้ต่อไป

ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ ความก้าวหน้าอยู่ที่อินเดีย ซิซิลี สเปน อาฟริกาเหนือ นักวิชาการแนวหน้าเริ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทัศนคติของนักศาสนาเริ่มเฉยเมยต่อวิทยาศาสตร์เริ่มมีการขัดแย้งกันเองเพราะผู้ที่เรียนวิชาคำนวนนั้นมักจะหันหลังให้พระเจ้า แนวการศึกษาส่วนใหญ่นั้นจึงมุ่งเฉพาะวิชาศาสนาเท่านั้น "สงครามคูเสด" จึงเริ่มขึ้น

ศตวรรษที่ ๑๕-๑๙ อิสลามหยุดนิ่ง เพราะปัญหาสงครามภายนอก คือ สงครามคูเสด และสงครามภายในคือความไม่สงบในโลกมุสลิม และสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนเส้นทางการค้าของโลกจากเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางเดินเรือจากตะวันออกกลางไปแอฟริกาใต้ มีผลต่อเศรษฐกิจ การศึกษา และ วัฒนธรรมของอิสลาม ทำให้เกิดยุคเสื่อมของอิสลาม มุสลิมจึงหันเข้าหาศาสนาอีกครั้ง การศึกษาของเยาวชนก็ตกต่ำ

ศตวรรษที่ ๑๙ ชาวอาหรับและโลกมุสลิมเริ่มมีการฟื้นฟูจากอิทธิพลของตะวันตกคือยุโรปและอเมริกา และการเคลื่อนไหวของกลุ่มเคร่งศาสนามีความคิดแนวใหม่จัดระบบการศึกษาเป็นแบบสากลนิยม จึงเกิดมหาวิทยาลัยที่มีการสอนศาสนาอิสลามควบคู่ในโลกมุสลิมด้วย เช่น วิทยาลัยดาริลอูลูมในมหาวิทยาลัยไคโร เฟคัลตี้ ออฟ รีลีเจียนในมหาวิทยาลัยซีเรีย นครดามัสคัสวิเคราะห์ได้จากการพัฒนาทางการศึกษาของอิสลาม

ศาสนาเป็นรากฐานการศึกษาของมุสลิมเสมอมา อิสลามมีการสนับสนุนให้มุสลิมมีการศึกษาแบบให้เปล่า และบังคับ มัสยิดนอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแล้วยังเป็นที่ให้การศึกษาวิชาความรู้แก่มุสลิม การศึกษาของมุสลิมไม่เคยหยุดดังคำสอนของท่านนบี "จงศึกษาแต่ในเปลไปจนถึงฝังศพ"

อิสลามส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิม ตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงโลกปัจจุบัน ค.ศ. ๒๐๐๓ เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ อิสลามก็ยังคงสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิม โดยเฉพาะในสี่จังหวัดภาคใต้จะได้เยาวชนอิสลามรับสิทธิ์อิสลามในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น เป็นสิทธิพิเศษของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เชื้อสายอิสลามและอาศัยอยู่ในเขตสี่จังหวัดภาคใต้คือ สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

นอกจากนี้มุสลิมในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังได้สิทธิในการใช้กฏหมายอิสลามกับชาวมุสลิมด้วยกันในผืนแผ่นดินของประเทศไทย ชาวมุสลิมที่อาศัยในสี่จังหวัดนี้ยังสามารถเรียกตัวเองว่า "ไทยมุสลิม" มีข้อยกเว้นทางสังคมและทางราชการเพื่อมิให้ขัดต่อหลักศาสนามากมาย เช่น การอำนวยความสะดวกในการละหมาดมีการจัดสถานที่เป็นพิเศษ หรือการหยุดงานของข้าราชการมุสลิมในวันฮาลีรายอ การสวดมนต์ตอนเช้าของนักเรียนมุสลิมในโรงเรียนไทย การแต่งกายชนิดพิเศษนอกเหนือเครื่องแบบนักเรียนปกติเช่น ใส่ผ้าคลุมศรีษะ ใส่ถุงเท้าที่ยาวกว่าปกติ นุ่งกระโปรงยาวเกินกำหนด ของนักเรียนหญิงเป็นต้น นอกจากนี้สิทธิในด้านกฎหมาย การทำนิติกรรมใดๆ ก็มีสิทธิเท่าเทียมกันกับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ แต่เหตุใด ความสงบของโลกมุสลิมบริเวณนี้จึงยังไม่ยุติ การเผยแผ่ศาสนาได้ยุติลงแล้ว สาวกเหล่านี้กำลังทำอะไรอยู่

ศาสนาที่ผ่านการเดินทางอันยาวนานหลายศตวรรษหลายชั่วคนสืบต่อกันมาหลายรุ่นมีความมั่นคงด้วยหลักธรรมที่สอนให้มุสลิมมีจิตใจสะอาด และมีความอ่อนน้อม มีความเท่าเทียมกันในสังคม โอกาสเปิดกว้างทางการศึกษา อนุญาติให้ใช้กฎหมายอิสลามกับมุสลิมด้วยกันในการตัดสินปัญหาสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินที่ดินต่างๆ การทำการค้าเสรี เป็นต้น

อรุณรุ่งของมุสลิม ณ ที่แห่งนี้ เหตุใดจึงไม่สว่างฉายแสงแสดงอัตลักษณ์ของอิสลามมิคชนให้โดดเด่นเหมือนโลกมุสลิมทั่วไป ที่มีแต่ความสงบสุข พี่น้องมุสลิมบริเวณชายแดนไทยต้องพบกับความสูญเสียที่เกิดจากการกระทำของมุสลิมบางกลุ่มเท่านั้น น้ำตาของมุสลิมด้วยกันที่ไหลอาบแก้มจะทำให้พระอัลเลาะห์ทรงโปรดหรือ เหตุใดจึงทำให้พวกเขามีความคิดเช่นนี้ ควรที่จะหันกลับมารับการศึกษาที่เป็นสากลเปิดใจตัวเองให้กว้างขึ้นยอมรับในกฎเกณฑ์ของสังคมและประเทศชาติ การรักและหวงแหนดินแดนอันที่เกิดเมืองนอนนั้นเป็นสัญชาติญาณของมนุษย์ทุกคน แต่คนเราเกิดมาในสังคมมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสอนให้เป็นคนดี มีพระอัลเลาะห์เป็นสิ่งสูงสุด มีอิสลามมิคชนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลก มุสลิมส่วนใหญ่ดำรงชีวิตด้วยความสงบ ปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด มีความสงบสุขในความเป็นเป็นมุสลิมที่ดีมีการศึกษาสูง มีอาชีพที่ดีได้รับการยอมรับในสังคมทั่วโลก เหตุใดคนกลุ่มน้อยพวกนี้จึงไม่ออกมาพัฒนาความคิดพัฒนาตนเองใช้สิทธิ์และโอกาสในความเสมอภาคของมุสลิมทั่วโลกทั้ง ๆที่สังคมและศาสนาให้โอกาสกับชีวิตพี่น้องมุสลิมมากมาย

คำว่า "งมงาย" แปลว่า ไม่เข้าใจ ยังมีคนบางจำพวกที่ไม่เข้าใจศาสนาตีความในพระคัมภีร์แบบผิดๆ ใช้ความรู้สึกนึกคิดของตนเป็นเครื่องตัดสิน มิได้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายหรือเหตุผลที่แท้จริงของหลักศาสนา มิได้ประยุกต์คำสั่งสอนของศาสนาเข้ากับชีวิตประจำวันให้เป็นคนดีมีหลักธรรม
ปฏิบัติตนให้เป็นที่นิยมและอยู่ด้วยกันอย่างสันติ

อย่างไรก็ตาม หลักศาสนาเป็นสิ่งสูงส่ง ลึกซึ้ง ความรู้และสมองของมนุษย์มีขอบเขตจำกัดและมีระดับไม่เท่ากัน เหมือนบัวสี่เหล่าที่พระพุทธเจ้าจะสั่งสอนบุคคลสี่จำพวก ความสามารถในการอธิบายถ่ายทอด จำเป็นต้องใช้เวลา บรรยากาศ สถานภาพในสังคม การอธิบายให้เข้าใจแจ่มแจ้งได้หรือไม่เป็นบรรทัดฐานเพื่อวัดว่างมงายนั้นย่อมไม่ถูกต้อง การศึกษาศาสนานั้น ศาสนาทุกศาสนาเป็นที่ยกย่องบูชาของผู้นับถือศาสนานั้นการศึกษาเพื่อให้รู้ว่าอะไร อย่างไร ในศาสนาต่างๆ จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรากระทำการในสิ่งที่กระทบกระเทือนหรือลบหลู่โดยมิได้เจตนาในศาสนาอื่นนั้น ย่อมเป็นวิสัยของผู้มีคุณธรรม

การละหมาดในยามอรุณรุ่ง เป็นการขัดเกลา และทำให้จิตใจสงบมีสมาธิ และก่อให้เกิดความคิดที่ดีงาม การเข้าใจในศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญ นำพาชีวิตไปสู่ความดีงามตามพระประสงค์ของพระอัลเลาะห์ผู้มีจิตใจอ่อนโยนและมีเมตตาต่อสาวกของพระองค์ ประวัติศาสตร์ย่อมสอนให้มนุษย์รู้จักคิด เก็บเป็นบทเรียนที่ควรศึกษาด้วยเหตุและผล ไม่ควรให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิม ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งการให้อภัย พระอัลเลาะห์ทรงอ้าแขนรับสำหรับผู้กระทำผิดต่อพระองค์ที่ยังคงมีศรัทราในตัวของพระองค์อยู่อย่างมั่นคง และพร้อมที่จะรับมุสลิมใหม่เข้าสู่โลกอิสลามหากบุคคลนั้นมีความศรัทราต่อพระอัลเลาะห์โดยไม่มีเงื่อนไข ศาสนาอิสลามยังคงความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นในโลกยุคปัจจุบัน

เหตุการณ์ของคนกลุ่มน้อยไม่อาจทำลายอิสลามมิคให้เสื่อมถอยไปจากโลกนี้ได้ ศาสนาทุกศาสนาย่อมมีเกิด มีดับ มีดีและไม่ดีปะปนกันไป ศาสนาก็ยังคงอยู่คู่กับมนุษย์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดพร้อมที่จะเป็นอรุณรุ่งของวันใหม่แก่ทุกชีวิตของทุก ๆ วันในการทำความดี แก้ไขข้อผิดพลาดของวันวาน เปิดโอกาสให้แก่ทุกชีวิตมนุษย์มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของศาสนาโดยเท่าเทียมกัน.

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Tuesday 3 October, 2006 9:04 PM