Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

 

 
   
   
 âÅ¡·ÑȹìàªÔ§»ÃѪ­Ò
 
 
ทรรศนะหนึ่งเกี่ยวกับ...ปรัชญา - มนุษย์ - โลก.
 
เหตุเริ่มต้นของปรัชญา.
 
มนุษย์ - ประวัติศาสตร์.
 
โลก - มนุษย์.
 
ความเป็นอิสระของคนที่คิดอย่างปราชญ์.
 
กิจกรรมของปรัชญา.
 
ทำไมเราควรศึกษาปรัชญา.
 
วิธีอ่านบทความทางปรัชญา.
 
  ¢éÍà¢Õ¹àªÔ§»ÃЪ­Ò
  ¨ÃÔÂÈÒʵÃì/¨ÃÔ¸ÃÃÁ
 
 
¨Ø´ÁØè§ËÁÒÂÊÙ§ÊØ´¢Í§ªÕÇԵ㹷ҧ¨ÃÔÂÈÒʵÃì¤×ÍÍÐäà ?
 
¤Ø³¤èҢͧªÕÇÔµ áÅСÒÃáÊǧËÒ¤ÇÒÁÊØ¢.
 
¤ÇÒÁÃÙéà¡ÕèÂǡѺ¨ÃÔ¸ÃÃÁ.
 
¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ駷ҧ¨ÃÔ¸ÃÃÁ.
 
¨ÃÔ¸ÃÃÁã¹ÇÔªÒªÕ¾.
 
¨ÃÔ¸ÃÃÁµÓÃǨ.
 
¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔ¸ÃÃÁ áÅШÃÃÂÒºÃó¢Í§·ËÒÃÍÒªÕ¾.
 
¨ÃÔ¸ÃÃÁÇԪҪվᾷÂì.
 
¨ÃÃÂÒºÃóáËè§ÇÔªÒªÕ¾àÀÊѪ¡ÃÃÁ.
 
¨ÃÔ¸ÃÃÁ¢Í§¹Ò¨éÒ§
 
¨ÃÔ¸ÃÃÁ¢Í§ÅÙ¡¨éÒ§
 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔà¤ÃÒÐËìËÅÑ¡¨ÃÔ¸ÃÃÁ
   ·Õè»ÃÒ¡¯ã¹¨ÒÃÖ¡·Õèͧ¤ì¾Ãл°Á਴ÕÂì
 
·ÄÉ®Õʧ¤ÃÒÁ·Õèà»ç¹¸ÃÃÁ (Just War Theory).
 
ÅÑ·¸Ôµè͵éҹʧ¤ÃÒÁ : ÊѹµÔ¹ÔÂÁ (Pacifism).
 
·ÄɮջÃÐ⪹ì¹ÔÂÁ¡ÑºÊ§¤ÃÒÁ·Õèà»ç¹¸ÃÃÁ. 
 
º·ÇÒÁ "ʧ¤ÃÒÁ·Õèà»ç¹¸ÃÃÁ" [ÇÒÃÊÒÃàʹҸԻѵÂì]
 
âÅ¡·Ñȹì¢Í§à¾Åâµ.
 
·ÃÃȹТͧÍÃÔÊâµàµÔéÅàÃ×èͧ¨ÃÔÂÈÒʵÃì¤Ø³¸ÃÃÁ.
 
¡ÒúÙóҡÒûÃѪ­Ò¡ÃÕ¡¡ÑºÈÒʹҤÃÔÊàµÕ¹.
 
¹Ñ¡ºØ­Íä¤Ç¹ÑʡѺ¡ÒùӻÃѪ­Ò
   ¢Í§ÍÃÔÊâµàµÔéÅÁÒ¾ÔÊÙ¨¹ì¡ÒÃÁÕÍÂÙè¢Í§¾ÃÐà¨éÒ.
 
MQ ¤×ÍÍÐäà ?
 
“ÊÃéÒ§ / äÁèÊÃéÒ§” âç俿éÒ¾Åѧ§Ò¹¹ÔÇà¤ÅÕÂÃì. 
 
ÍҺͺ¹Ç´ : ¡®ËÁÒÂáÅÐÈÕŸÃÃÁ
 
 º·¤ÇÒÁ¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í
 ¹Ò¹Ò·ÃÃȹÐà¡ÕèÂǡѺ¨ÃÔ¸ÃÃÁ
 
 
¨ÃÔ¸ÃÃÁµÒÁá¹Ç¤Ô´µÐÇѹÍÍ¡áÅеÐÇѹµ¡.
 
»Ñ­ËÒ¨ÃÔ¸ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾¢Í§»ÃÐà·Èä·Â:
   à¹é¹´éÒ¹¡ÒÃá¾·ÂìáÅÐÊÒ¸ÒóÊØ¢.
 
á¹Ç¤Ô´¢Í§ÈÒʹÒÍÔÊÅÒÁ·ÕèÁÕµèͨÃÔ¸ÃÃÁ·Ò§¡ÒþÂÒºÒÅ.
 
·ÃÃȹТͧÈÒʹÒÍÔÊÅÒÁµèͨÃÃÂÒºÃóÇÔªÒªÕ¾.
 
ÇѲ¹¸ÃÃÁ¡Ñº¨ÃÃÂÒºÃóÇÔªÒªÕ¾ :
    ¤ÇÒÁᵡµèÒ§ÃÐËÇèÒ§µÐÇѹÍÍ¡¡ÑºµÐÇѹµ¡
 
¤ÓÊ͹áÅФÇÒÁà»ç¹¨ÃÔ§ã¹Êѧ¤Á¾Ø·¸ :
    à¹é¹»ÃÐà´ç¹¦ÃÒÇÒÊ
 
·ÃÃȹзҧ¨ÃÔ¸ÃÃÁ¢Í§ÈÒʹÒÂÙ´Ò·ÕèÁÕµèÍÍÔ·¸Ô¾ÅâÅ¡.
 
¨ÃÔ¸ÃÃÁ¡Ñºà·¤â¹âÅÂÕ.
 
¤ÇÒÁàª×è͡Ѻ෤â¹âÅÂÕ.
 
ÇѲ¹¸ÃÃÁ¡Ñº¨ÃÔ¸ÃÃÁ.
 
Êѧ¤ÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ: »Ñ¨¨ÑÂÊè§àÊÃÔÁËÃ×ͺÑ蹷͹¨ÃÔ¸ÃÃÁ.
 
 ¨ÃÔÂÈÒʵÃìªÕÇÀÒ¾
 
 
¨ÃÔÂÈÒʵÃìªÕÇÀÒ¾ (Bioethics) ¤×ÍÍÐäà ?
 
àÇçºä«µìà¡ÕèÂǡѺ»ÃÐà´ç¹àªÔ§¨ÃÔÂÈÒʵÃìªÕÇÀÒ¾.
 
¡ÒõÃǨËÒÊÀÒÇСÒõԴàª×éÍàÍçªäÍÇÕã¹¼Ùé»èǤÇ÷ÓËÃ×ÍäÁè.
 
¡ÒÃâ¤Å¹Á¹ØÉÂì : »Ñ­ËÒ¡®ËÁÒ áÅШÃÔ¸ÃÃÁ.
 
ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃÅéÓàÊ鹨ÃÔ¸ÃÃÁ.
 
Á¹ØÉÂì¡Ó˹´¸ÃÃÁªÒµÔáË觪ÕÇÔµ ºØ­ ËÃ×Í ºÒ» ?
 
à·¤â¹âÅÂÕ¨Õâ¹ÁÍËѧ¡ÒâͧÁ¹ØÉÂì µÍ¹·Õè ñ.
 
à·¤â¹âÅÂÕ¨Õâ¹ÁÍËѧ¡ÒâͧÁ¹ØÉÂì µÍ¹·Õè ò.
 
¡ÒöʹÃËÑʾѹ¸Ø¡ÃÃÁÁ¹ØÉÂì¢éÒÁªÒµÔ: »¯ÔºÑµÔ¡ÒùÕéà¾×èÍã¤Ã ?
 
¢éÍÁÙžѹ¸Ø¡ÃÃÁ¡Ñº¼Å¡ÃзºµèÍÊÔ·¸Ô㹤ÇÒÁà»ç¹ÊèǹµÑÇ.
 
¡ÒûÃЪØÁÃдѺªÒµÔ ÇèÒ´éǪÕǨÃÔ¸ÃÃÁáÅоѹ¸Ø¡ÃÃÁÁ¹ØÉÂì.
 
¤ÇÒÁËÇѧ ¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ áÅоѹ¸ØÈÒʵÃì :
   ¡Òõͺʹͧ¢Í§¡Ãкǹ¡ÒÃÂصԸÃÃÁµèÍà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾.
 
à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃà¨ÃÔ­¾Ñ¹¸Øì¡Ñº¡ÒäѴàÅ×Í¡¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁÁ¹ØÉÂìì.
 
»Ñ­ËÒàªÔ§¨ÃÔ¸ÃÃÁáÅÐÊѧ¤Áà¡ÕèÂǡѺ¡ÒõÃǨ¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ.
 
»Ñ­ËÒ·Ò§¨ÃÔ¸ÃÃÁ¢Í§°Ò¹¢éÍÁÙžѹ¸Ø¡ÃÃÁÁ¹ØÉÂì.
 
ÊÔ·¸Ô¢Í§»Ñ¨à¨¡ºØ¤¤Å¡Ñº°Ò¹¢éÍÁÙžѹ¸Ø¡ÃÃÁ.
 
¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁÁ¹ØÉÂì¡Ñº¤Ø³ÀÒ¾¤¹.
 
¼Å¡Ãзº´éÒ¹¨ÃÔ¸ÃÃÁ¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇԨѠSTEM CELL.
 
¡ÒÃس¦ҵ : ¦èÒ´éǤÇÒÁ¡ÃسÒ.
 
¡ÒÃس¦ҵ¡ÑºÊÔ·¸Ô·Õè¨ÐµÒÂ.
 
¡ÒûÅèÍÂãËé¼Ùé»èǵÒÂÍÂèҧʧº¡Ñº¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´·Ò§ÍÒ­Ò.
 
»Ñ­ËÒ¡®ËÁÒÂà¡ÕèÂǡѺ¡ÒõÒÂâ´Âʧº.
 
¡ÒÃس¦ҵ¡Ñº ÃèÒ§ ¾Ãº.»¯ÔÃÙ»ÊØ¢ÀÒ¾.
 
Euthanasia µÍ¹·Õè ñ.
 
Euthanasia µÍ¹·Õè ò.
 
ÊÃØ»¢éÍÁÙÅáÅÐʶҹÀÒ¾´éÒ¹ªÕǨÃÔ¸ÃÃÁ.
 
·Ø¹¹ÔÂÁà¡ÉµÃ¡ÑºÍÒ³Ò¹Ô¤Á·Ò§ªÕÇÀÒ¾.
 
 ÃÇÁº·¤ÇÒÁáÅÐÃÒ§ҹ¾ÔàÈÉ
 “ÈÒʹÒáÅлÃѪ­Ò”
 
¤Ó¹Ó¨Ò¡ºÃóҸԡÒÃ
 
¾Ô¸Àѳ±ìÈÒʹÒâÅ¡
 
»ÃЪØÁ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃàÃ×èͧÈÒÊ¹Ò áÅФÇÒÁÃعáç
 
á¹Ç¤Ô´·Ò§¨ÃÔÂÈÒʵÃì¢Í§àÎà¡Å
 
¾Ø·¸ÈÒʹҡѺÊѧ¤Áä·Â : ¢é;ԨÒóÒÇèÒ´éÇ¡Òû¯ÔÃÙ»¾Ãоط¸ÈÒʹҨҡʹյ¨¹¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹
 
»ÃÐÇѵԡÒÃÃѺ¹Ñº¶×ÍÈÒʹÒÍÔÊÅÒÁ¢Í§ª¹ªÒµÔ»Ò·Ò¹
 
¾Ø·¸¨ÃÔÂÈÒʵÃì¡Ñºá¹Ç¤Ô´àÃ×èͧʧ¤ÃÒÁ·Õèà»ç¹¸ÃÃÁ
 
¡Ò÷ÓÇÔ¨ÑÂàªÔ§¨ÃÔÂÈÒʵÃìÈÖ¡ÉÒ
 
 
 ÇèÒ´éÇÂÈÒʹÒ
 
¡ÒÃàÊǹҷҧÈÒÊ¹Ò : àÍ¡ÀÒ¾·èÒÁ¡ÅÒ§¤ÇÒÁᵡµèÒ§
 
¤ÇÒÁÃÙé¾×é¹°Ò¹à¡ÕèÂǡѺÈÒʹÒ
 
ÈÒʹÒÍÔÊÅÒÁÊ͹ÍÐäÃ
 
ªÒǾط¸¡ÑºªÒǤÃÔʵì : º·Ê¹·¹ÒàÃ×èͧÍÔÊÃÀÒ¾
 
¤Ø³¤èҢͧªÕÇÔµ áÅСÒÃáÊǧËÒ¤ÇÒÁÊØ¢
¤Ø³¤èҢͧªÕÇÔµ áÅСÒÃáÊǧËÒ¤ÇÒÁÊØ¢µÒÁ¤ÓÊ͹¢Í§ÈÒʹÒ, ... ¡ÒÃáÊǧËÒ¤ÇÒÁÊØ¢ áÅФس¤èҢͧªÕÇÔµµÒÁ¤ÓÊ͹ÈÒÊ¹Ò ÊÒÁÒöÊÃØ»ä´é¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ “¤ÇÒÁÊØ¢” ·ÕèµèÒ§¡Ñ¹ ´Ñ§¹Õé ...
 
¤ÇÒÁàËÁ×͹áÅФÇÒÁµèÒ§ÃÐËÇèÒ§ÀÒÉÒä·Â¡ÑºÀÒÉÒ๻ÒÅ
 
ÍÃسÃØ觢ͧÁØÊÅÔÁ
 
¾ÃÐà¨éҢͧ«Ô¡Áع´ì¿ÃÍ´ì”
 
¡ÒûÃЪØÁ»ÃÐÇѵÔÈÒʵÃìÈÒʹҷÕèâµà¡ÕÂÇ”
 
ÈÒʹÒã¹ÊѹµÔÀÒ¾áÅФÇÒÁ¢Ñ´áÂé§ : ¡ÒûÃЪØÁ UNESCO ·ÕèàÁÅàºÔÃì¹”
 
ÊѹµÔÀÒ¾ ‘ÁÔ¹´Òà¹Ò'  º·àÃÕ¹»Ñ­ËÒªÒÂá´¹ãµé (µÍ¹·Õè 1)
 
ÊѹµÔÀÒ¾ ‘ÁÔ¹´Òà¹Ò' º·àÃÕ¹»Ñ­ËÒªÒÂá´¹ãµé (µÍ¹·Õè 2)
 
ધàÁé§ : ¡Òú٪ҺÃþºØÃØɢͧªÒǨչ
 
¡ÒûззҧÍÒøÃÃÁ: µÐÇѹÍÍ¡¡ÑºµÐÇѹµ¡”
 
ʧ¤ÃÒÁÇѲ¹¸ÃÃÁ
 
ÊÒ¹àÊǹÒà»ç¹ÊѹµÔÇÔ¸Õä´éËÃ×ÍäÁè
 
ÊÒ¹àÊǹÒà»ç¹ÊѹµÔÇÔ¸Õä´éËÃ×ÍäÁè
 
¤ÙèÁ×Í¡ÒÃÊÒ¹àÊǹÒ
 
¤¹¡ÑºÈÒʹÒ: ã¤ÃÊÃéÒ§ã¤Ã?
 
ʵÃÕä·Â¤¹áá¡ÑºÃÒ§ÇÑÅÊѹµÔÀÒ¾ ´Ã.ÍÑÁິ¡ÒÃì
 
ÈÒʹҡѺà§×è͹䢷ҧ»ÃÐÇѵÔÈÒʵÃì
 
ÈÒʹҡѺÊѧ¤Á¡ÒÃàÁ×ͧã¹ÍԹⴹÕà«ÕÂ
 
ÈÒʹҡѺÊѧ¤Á¡ÒÃàÁ×ͧã¹ÁÒàÅà«ÕÂ
 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated : Thursday 13 September, 2007 10:43 PM

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣| 貝沙灣租盤| 貝沙灣樓盤| 美孚新邨租盤 | 美孚新邨樓盤| 嘉湖山莊租盤 | 嘉湖山莊樓盤 | 太古城租盤 | 太古城樓盤 | 九龍站租盤| 九龍站樓盤| 日出康城租盤 | 日出康城樓盤 | 沙田第一城租盤| 沙田第一城樓盤 | 西半山租盤| 西貢租樓| 西貢租盤 | 青衣租樓| 青衣租盤 | 荃灣租樓| 荃灣租盤 |

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| email marketing| direct marketing| email marketing software| email marketing service| email marketing tools| email mkt| remarketing| edm| edm marketing| email subscription| website subscription| email survey| email whitelist| sign up form| email subject line| subject line| email subject| best email subject lines| free email marketing| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| vending| app development| mobile app development| handheld device| terminal handheld| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

Tomtop| Online Einkaufen| online shop| Autozubehör| Bekleidung| Kopfhörer| badausstattung| Badmöbel| smartwatch günstig| Luftbefeuchter| lichtbox| Kosmetiktaschen| Make-Up Pinsel| Smartphones günstig| tablet günstig| Wanderstock| fahrrad maske| spielekonsole| spielkonsole| Geldbeutel| Gaming Kopfhörer|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale| office building|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| ESF| english schools foundation| Anfield school| american international school| Shrewsbury International School| Kellett School| singapore international school| Malvern College Hong Kong| Canadian international school| Victoria Kindergarten| Preparatory|