l ˹éÒáÃ?? l ÀÒ¤ÇÔªÒÁ¹ØÉÂÈÒʵÃì ??.ÁËÔ´?? l ÈÒʹÒáÅлÃѪ­Ò l ÇèÒ´éÇ??...¾Ãоط¸ÈÒÊ¹Ò l àÃÒÃÑ¡ã¹ËÅǧ l à¡ÕèÂǡѺàÃÒ l á¼¹¼Ñ§àÇçºä«µì l

Google
 
 âÅ¡·ÑȹìàªÔ§»ÃѪ­Ò
 
 
ทรรศนะหนึ่งเกี่ยวกับ...ปรัชญา - มนุษย์ - โลก.
 
เหตุเริ่มต้นของปรัชญา.
 
มนุษย์ - ประวัติศาสตร์.
 
โลก - มนุษย์.
 
ความเป็นอิสระของคนที่คิดอย่างปราชญ์.
 
กิจกรรมของปรัชญา.
 
ทำไมเราควรศึกษาปรัชญา.
 
วิธีอ่านบทความทางปรัชญา.
 
  ¢éÍà¢Õ¹àªÔ§»ÃѪ­Ò
  ¨ÃÔÂÈÒʵÃì/¨ÃÔ¸ÃÃÁ
 
 
¨Ø´ÁØè§ËÁÒÂÊÙ§ÊØ´¢Í§ªÕÇԵ㹷ҧ¨ÃÔÂÈÒʵÃì¤×ÍÍÐä?? ?
 
¤Ø³¤èҢͧªÕÇÔµ áÅСÒÃáÊǧËÒ¤ÇÒÁÊØ??.
 
¤ÇÒÁÃÙéà¡ÕèÂǡѺ¨ÃÔ¸ÃÃÁ.
 
¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ駷ҧ¨ÃÔ¸ÃÃÁ.
 
¨ÃÔ¸ÃÃÁã¹ÇÔªÒªÕ??.
 
¨ÃÔ¸ÃÃÁµÓÃÇ??.
 
¤Ø³¸ÃÃ?? ¨ÃÔ¸ÃÃÁ áÅШÃÃÂÒºÃó¢Í§·ËÒÃÍÒªÕ¾.
 
¨ÃÔ¸ÃÃÁÇԪҪվᾷÂì.
 
¨ÃÃÂÒºÃóáËè§ÇÔªÒªÕ¾àÀÊѪ¡ÃÃ??.
 
¨ÃÔ¸ÃÃÁ¢Í§¹Ò¨éÒ§
 
¨ÃÔ¸ÃÃÁ¢Í§ÅÙ¡¨éÒ§
 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔà¤ÃÒÐËìËÅÑ¡¨ÃÔ¸ÃÃ??
   ·Õè»ÃÒ¡¯ã¹¨ÒÃÖ¡·Õèͧ¤ì¾Ãл°Á਴ÕÂì
 
·ÄÉ®Õʧ¤ÃÒÁ·Õèà»ç¹¸ÃÃÁ (Just War Theory).
 
ÅÑ·¸Ôµè͵éҹʧ¤ÃÒÁ : ÊѹµÔ¹ÔÂ?? (Pacifism).
 
·ÄɮջÃÐ⪹ì¹ÔÂÁ¡ÑºÊ§¤ÃÒÁ·Õèà»ç¹¸ÃÃ??. 
 
º·ÇÒ?? "ʧ¤ÃÒÁ·Õèà»ç¹¸ÃÃ??" [ÇÒÃÊÒÃàʹҸԻѵÂì]
 
âÅ¡·Ñȹì¢Í§à¾Åâµ.
 
·ÃÃȹТͧÍÃÔÊâµàµÔéÅàÃ×èͧ¨ÃÔÂÈÒʵÃì¤Ø³¸ÃÃ??.
 
¡ÒúÙóҡÒûÃѪ­Ò¡ÃÕ¡¡ÑºÈÒʹҤÃÔÊàµÕ¹.
 
¹Ñ¡ºØ­Íä¤Ç¹ÑʡѺ¡ÒùӻÃѪ­??
   ¢Í§ÍÃÔÊâµàµÔéÅÁÒ¾ÔÊÙ¨¹ì¡ÒÃÁÕÍÂÙè¢Í§¾ÃÐà¨éÒ.
 
MQ ¤×ÍÍÐä?? ?
 
“ÊÃéÒ§ / äÁèÊÃéÒ§?? âç俿éÒ¾Åѧ§Ò¹¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ??. 
 
ÍҺͺ¹Ç´ : ¡®ËÁÒÂáÅÐÈÕŸÃÃÁ
 
 º·¤ÇÒÁ¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í
 ¹Ò¹Ò·ÃÃȹÐà¡ÕèÂǡѺ¨ÃÔ¸ÃÃ??
 
 
¨ÃÔ¸ÃÃÁµÒÁá¹Ç¤Ô´µÐÇѹÍÍ¡áÅеÐÇѹµ??.
 
»Ñ­ËÒ¨ÃÔ¸ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾¢Í§»ÃÐà·Èä·??:
   à¹é¹´éÒ¹¡ÒÃá¾·ÂìáÅÐÊÒ¸ÒóÊØ¢.
 
á¹Ç¤Ô´¢Í§ÈÒʹÒÍÔÊÅÒÁ·ÕèÁÕµèͨÃÔ¸ÃÃÁ·Ò§¡ÒþÂÒºÒÅ.
 
·ÃÃȹТͧÈÒʹÒÍÔÊÅÒÁµèͨÃÃÂÒºÃóÇÔªÒªÕ??.
 
ÇѲ¹¸ÃÃÁ¡Ñº¨ÃÃÂÒºÃóÇÔªÒªÕ?? :
    ¤ÇÒÁᵡµèÒ§ÃÐËÇèÒ§µÐÇѹÍÍ¡¡ÑºµÐÇѹµ¡
 
¤ÓÊ͹áÅФÇÒÁà»ç¹¨ÃÔ§ã¹Êѧ¤Á¾Ø·?? :
    à¹é¹»ÃÐà´ç¹¦ÃÒÇÒ??
 
·ÃÃȹзҧ¨ÃÔ¸ÃÃÁ¢Í§ÈÒʹÒÂÙ´Ò·ÕèÁÕµèÍÍÔ·¸Ô¾ÅâÅ¡.
 
¨ÃÔ¸ÃÃÁ¡Ñºà·¤â¹âÅÂÕ.
 
¤ÇÒÁàª×è͡Ѻ෤â¹âÅÂ??.
 
ÇѲ¹¸ÃÃÁ¡Ñº¨ÃÔ¸ÃÃ??.
 
Êѧ¤ÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ: »Ñ¨¨ÑÂÊè§àÊÃÔÁËÃ×ͺÑ蹷͹¨ÃÔ¸ÃÃ??.
 
 ¨ÃÔÂÈÒʵÃìªÕÇÀÒ¾
 
 
¨ÃÔÂÈÒʵÃìªÕÇÀÒ¾ (Bioethics) ¤×ÍÍÐä?? ?
 
àÇçºä«µìà¡ÕèÂǡѺ»ÃÐà´ç¹àªÔ§¨ÃÔÂÈÒʵÃìªÕÇÀÒ¾.
 
¡ÒõÃǨËÒÊÀÒÇСÒõԴàª×éÍàÍçªäÍÇÕã¹¼Ùé»èǤÇ÷ÓËÃ×ÍäÁè.
 
¡ÒÃâ¤Å¹Á¹ØÉÂ?? : »Ñ­ËÒ¡®ËÁÒ?? áÅШÃÔ¸ÃÃ??.
 
ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃÅéÓàÊ鹨ÃÔ¸ÃÃ??.
 
Á¹ØÉÂì¡Ó˹´¸ÃÃÁªÒµÔáË觪ÕÇÔµ ºØ?? ËÃ×Í ºÒ?? ?
 
à·¤â¹âÅÂÕ¨Õâ¹ÁÍËѧ¡ÒâͧÁ¹ØÉÂì µÍ¹·Õè ??.
 
à·¤â¹âÅÂÕ¨Õâ¹ÁÍËѧ¡ÒâͧÁ¹ØÉÂì µÍ¹·Õè ??.
 
¡ÒöʹÃËÑʾѹ¸Ø¡ÃÃÁÁ¹ØÉÂì¢éÒÁªÒµ??: »¯ÔºÑµÔ¡ÒùÕéà¾×èÍã¤?? ?
 
¢éÍÁÙžѹ¸Ø¡ÃÃÁ¡Ñº¼Å¡ÃзºµèÍÊÔ·¸Ô㹤ÇÒÁà»ç¹ÊèǹµÑÇ.
 
¡ÒûÃЪØÁÃдѺªÒµÔ ÇèÒ´éǪÕǨÃÔ¸ÃÃÁáÅоѹ¸Ø¡ÃÃÁÁ¹ØÉÂì.
 
¤ÇÒÁËÇѧ ¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ áÅоѹ¸ØÈÒʵÃì :
   ¡Òõͺʹͧ¢Í§¡Ãкǹ¡ÒÃÂصԸÃÃÁµèÍà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾.
 
à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃà¨ÃÔ­¾Ñ¹¸Øì¡Ñº¡ÒäѴàÅ×Í¡¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁÁ¹ØÉÂì??.
 
»Ñ­ËÒàªÔ§¨ÃÔ¸ÃÃÁáÅÐÊѧ¤Áà¡ÕèÂǡѺ¡ÒõÃǨ¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ.
 
»Ñ­ËÒ·Ò§¨ÃÔ¸ÃÃÁ¢Í§°Ò¹¢éÍÁÙžѹ¸Ø¡ÃÃÁÁ¹ØÉÂ??.
 
ÊÔ·¸Ô¢Í§»Ñ¨à¨¡ºØ¤¤Å¡Ñº°Ò¹¢éÍÁÙžѹ¸Ø¡ÃÃÁ.
 
¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁÁ¹ØÉÂì¡Ñº¤Ø³ÀÒ¾¤¹.
 
¼Å¡Ãзº´éÒ¹¨ÃÔ¸ÃÃÁ¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨Ñ?? STEM CELL.
 
¡ÒÃس¦Ò?? : ¦èÒ´éǤÇÒÁ¡ÃسÒ.
 
¡ÒÃس¦ҵ¡ÑºÊÔ·¸Ô·Õè¨ÐµÒ??.
 
¡ÒûÅèÍÂãËé¼Ùé»èǵÒÂÍÂèҧʧº¡Ñº¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´·Ò§ÍÒ­??.
 
»Ñ­ËÒ¡®ËÁÒÂà¡ÕèÂǡѺ¡ÒõÒÂâ´Âʧº.
 
¡ÒÃس¦ҵ¡Ñº ÃèÒ§ ¾Ã??.»¯ÔÃÙ»ÊØ¢ÀÒ¾.
 
Euthanasia µÍ¹·Õè ??.
 
Euthanasia µÍ¹·Õè ??.
 
ÊÃØ»¢éÍÁÙÅáÅÐʶҹÀÒ¾´éÒ¹ªÕǨÃÔ¸ÃÃ??.
 
·Ø¹¹ÔÂÁà¡ÉµÃ¡ÑºÍÒ³Ò¹Ô¤Á·Ò§ªÕÇÀÒ¾.
 
 ÃÇÁº·¤ÇÒÁáÅÐÃÒ§ҹ¾ÔàÈ??
 “ÈÒʹÒáÅлÃѪ­Ò”
 
¤Ó¹Ó¨Ò¡ºÃóҸԡÒ??
 
¾Ô¸Àѳ±ìÈÒʹÒâÅ¡
 
»ÃЪØÁ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃàÃ×èͧÈÒʹ?? áÅФÇÒÁÃعáÃ??
 
á¹Ç¤Ô´·Ò§¨ÃÔÂÈÒʵÃì¢Í§àÎà¡??
 
¾Ø·¸ÈÒʹҡѺÊѧ¤Áä·Â : ¢é;ԨÒóÒÇèÒ´éÇ¡Òû¯ÔÃÙ»¾Ãоط¸ÈÒʹҨҡʹյ¨¹¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹
 
»ÃÐÇѵԡÒÃÃѺ¹Ñº¶×ÍÈÒʹÒÍÔÊÅÒÁ¢Í§ª¹ªÒµÔ»Ò·Ò¹
 
¾Ø·¸¨ÃÔÂÈÒʵÃì¡Ñºá¹Ç¤Ô´àÃ×èͧʧ¤ÃÒÁ·Õèà»ç¹¸ÃÃÁ
 
¡Ò÷ÓÇÔ¨ÑÂàªÔ§¨ÃÔÂÈÒʵÃìÈÖ¡É??
 
 
 ÇèÒ´éÇÂÈÒʹÒ
 
¡ÒÃàÊǹҷҧÈÒÊ¹Ò : àÍ¡ÀÒ¾·èÒÁ¡ÅÒ§¤ÇÒÁᵡµèÒ??
 
¤ÇÒÁÃÙé¾×é¹°Ò¹à¡ÕèÂǡѺÈÒʹÒ
 
ÈÒʹÒÍÔÊÅÒÁÊ͹ÍÐäÃ
 
ªÒǾط¸¡ÑºªÒǤÃÔʵ?? : º·Ê¹·¹ÒàÃ×èͧÍÔÊÃÀÒ¾
 
¤Ø³¤èҢͧªÕÇÔµ áÅСÒÃáÊǧËÒ¤ÇÒÁÊØ??
¤Ø³¤èҢͧªÕÇÔµ áÅСÒÃáÊǧËÒ¤ÇÒÁÊØ¢µÒÁ¤ÓÊ͹¢Í§ÈÒʹ??, ... ¡ÒÃáÊǧËÒ¤ÇÒÁÊØ¢ áÅФس¤èҢͧªÕÇÔµµÒÁ¤ÓÊ͹ÈÒÊ¹Ò ÊÒÁÒöÊÃØ»ä´é¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ “¤ÇÒÁÊØ¢?? ·ÕèµèÒ§¡Ñ¹ ´Ñ§¹Õé ...
 
¤ÇÒÁàËÁ×͹áÅФÇÒÁµèÒ§ÃÐËÇèÒ§ÀÒÉÒä·Â¡ÑºÀÒÉÒ๻Ò??
 
ÍÃسÃØ觢ͧÁØÊÅÔ??
 
¾ÃÐà¨éҢͧ«Ô¡Áع´ì¿ÃÍ´ì??
 
¡ÒûÃЪØÁ»ÃÐÇѵÔÈÒʵÃìÈÒʹҷÕèâµà¡ÕÂÇ”
 
ÈÒʹÒã¹ÊѹµÔÀÒ¾áÅФÇÒÁ¢Ñ´áÂé?? : ¡ÒûÃЪØ?? UNESCO ·ÕèàÁÅàºÔÃì¹??
 
ÊѹµÔÀÒ¾ ‘ÁÔ¹´Òà¹??'  º·àÃÕ¹»Ñ­ËÒªÒÂá´¹ãµ?? (µÍ¹·Õè 1)
 
ÊѹµÔÀÒ¾ ‘ÁÔ¹´Òà¹??' º·àÃÕ¹»Ñ­ËÒªÒÂá´¹ãµ?? (µÍ¹·Õè 2)
 
ધàÁé?? : ¡Òú٪ҺÃþºØÃØɢͧªÒǨÕ??
 
¡ÒûззҧÍÒøÃÃÁ: µÐÇѹÍÍ¡¡ÑºµÐÇѹµ¡??
 
ʧ¤ÃÒÁÇѲ¹¸ÃÃÁ
 
ÊÒ¹àÊǹÒà»ç¹ÊѹµÔÇÔ¸Õä´éËÃ×ÍäÁ??
 
ÊÒ¹àÊǹÒà»ç¹ÊѹµÔÇÔ¸Õä´éËÃ×ÍäÁ??
 
¤ÙèÁ×Í¡ÒÃÊÒ¹àÊǹ??
 
¤¹¡ÑºÈÒʹÒ: ã¤ÃÊÃéÒ§ã¤???
 
ʵÃÕä·Â¤¹áá¡ÑºÃÒ§ÇÑÅÊѹµÔÀÒ?? ´Ã.ÍÑÁິ¡ÒÃì
 
ÈÒʹҡѺà§×è͹䢷ҧ»ÃÐÇѵÔÈÒʵÃì
 
ÈÒʹҡѺÊѧ¤Á¡ÒÃàÁ×ͧã¹ÍԹⴹÕà«ÕÂ
 
ÈÒʹҡѺÊѧ¤Á¡ÒÃàÁ×ͧã¹ÁÒàÅà«Õ??
 
Google
 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated : Tuesday 13 November, 2007 16:17

Tomtop| Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

IT Support| POS label| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| inventory management| warehouse management| Point of sale| Business service| vending| mobile app development| terminal handheld| printer hong kong| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

banner| Backdrop| Bannershop| Ebanner| Eprint| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| backdrop| print100| 印刷| 宣傳單張| 貼紙| 貼紙印刷|

electric bike| e bike| electric bicycle| electric bikes for adults| electric tricycle| electric trike| folding electric bike| mid drive electric bike| electric fat bike| fat tire electric bike| best electric bike|

Hong Kong Office Rental| 租辦公室| office for lease| office leasing| office building| Commercial Building| Grade A Office| Rent Office| office for sale|

Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|

Mailchimp|​​​​​​​ Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| Mailchimp| benchmark| SMS|