http://www.duangden.com
การเตรียมงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
 

***

ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๖๐ ปี ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีระยะเวลาการครองราชย์ยืนยาวนานที่สุดในประเทศไทย ในกาลปัจจุบัน ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรวมทั้งประเทศไทย ต้องถือว่า พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ที่มีระยะเวลายืนยาวนานที่สุด

สำหรับการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี รัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร) ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยชื่อการจัดงาน และเขตงานเฉลิมฉลอง โดยมีพระราชกระแส

• ชื่อการจัดงานว่า “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี”

• ชื่อพระราชพิธีว่า “พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี”

• ชื่อการจัดงานและชื่อพระราชพิธี เป็นภาษาอังกฤษว่า “The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne”

นอกจากนี้มีพระราชกระแสเขตงานเฉลิมฉลองว่า “ควรเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ อันเป็นวันขึ้นต้นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน (ตามปฏิทินหลวง) และจะให้สิ้นสุดในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ และจะให้เลยไปจนสิ้นปี ๒๕๔๙ ก็ได้ ส่วนงานพระราชพิธีควรเป็นวันครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ (หรือ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙)”

ทั้งนี้ รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้กำหนดเขตการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

ในโอกาส การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี รัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร) จึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ประกอบด้วย ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานมูลนิธิโครงการหลวง (หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี) องคมนตรี (นายอำพล เสนาณรงค์ และนายสวัสดิ์ วัฒนายากร) เป็นที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านเป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานอีก
รวม ๗ คณะ

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้เห็นชอบให้มีการจัดทำ ภาพตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยมอบให้กรมศิลปากรพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกรมศิลปากร ได้ออกแบบและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายจนมีพระบรมราชวินิจฉัยลงมาแล้ว ตราสัญลักษณ์นี้ให้ทำติดบนธงพื้นเหลือง อาคารสถานที่ แผ่นปิดกาว (สติ๊กเกอร์) หรือปกหนังสือได้ แต่ถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ ให้ขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการก่อน

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 10:07 PM