http://www.duangden.com
พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศพิธีถวายพระพรชัยมงคล
 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙


วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีต่างประเทศทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ในการนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ความว่า

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้ฝ่าพระบาท ฝ่าพระบาท และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี รัฐบาลและประชาชนชาวไทย ในฐานะข้าละอองธุลีพระบาท ต่างพร้อมใจกันแสดงความปลาบปลื้มปีติยินดี และภาคภูมิใจเป็นล้นพ้นในวโรกาสอันสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่แท้จริงแล้ว ผู้ที่อยู่ภายนอกราชอาณาจักร ยังได้ประจักษ์ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวไทยทั้งประเทศ ในการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประชาราษฎร์

ความภาคภูมิใจประการที่สอง ของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย คือการที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์จากนานามิตรประเทศของไทยต่างแสดงเสด็จมาร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัตครบ ๖๐ ปี ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ณ ที่แห่งนี้ ในวโรกาสเดียวกัน บรรดาผู้นำจากมิตรประเทศของไทยต่างได้มีสาสน์กราบบังคมทูลถวายพระพรแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และอำนวยพรแก่ประเทศไทย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพ และความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องระหว่างราชวงศ์และประมุขของรัฐต่างๆ รวมทั้งสะท้อนถึงความปรารถนาดีและไมตรีจิตอันอบอุ่นจากมิตรประเทศ และประชาชนทุกมุมโลก ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และต่อประเทศไทย อันนำมาซึ่งเกียรติและความภาคภูมิใจอันสูงสุดต่อชาติไทย

นับตั้งแต่ชาติไทยได้ถือกำเนิดขึ้น สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา ๘๐๐ ปีที่ผ่านมา พระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาทสำคัญอยู่ในแนวหน้าเสมอ ซึ่งทรงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติและอธิปไตย ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ และเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีอันล้ำค่า วัฒนธรรม ความสมานสามัคคี และความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง

ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี ในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานตลอดเวลา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเป็นยิ่งกว่าองค์พระประมุขของชาวไทยทั้งปวง ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปีนั้น ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงอุทิศเวลา และทุ่มเทพระวรกายอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน์ ความผาสุก และความเป็นอยู่ที่ดีของชาวไทยทั้งปวง โดยไม่คำนึงถึงสถานะ เชื้อชาติ และศาสนา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงตรากตรำพระวรกายเคียงข้างและร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนไทย ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกแห่งหนทั่วราชอาณาจักร ไม่ว่าใกล้หรือไกล หรือทุรกันดารเพียงใด ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสด็จพระราชดำเนินทั่วราชอาณาจักรมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย

จากความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแผ่นดินและความเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทำให้โครงการเพื่อการพัฒนาในพระราชดำริ นับอเนกอนันต์ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยนับหลายสิบล้าน ทั้งที่อาศัยอยู่ในเมือง และในพื้นที่ชนบท ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปรับพระตำหนักในพระราชวังสวนจิตรลดา ให้เป็นบริเวณทดลองพันธุ์พืช ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ โครงการในพระราชดำริมากมายได้ส่งผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ดีขึ้น การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน การจัดการปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การชลประทาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในรัชสมัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เป็นที่กล่าวขานทางหนึ่งจากแนวคิดด้านการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์และความรู้ทางตรง ที่ทรงสะสมมาตลอดจากการทรงงาน และในอีกทางหนึ่ง จากการที่ทรงเน้นย้ำความสำคัญของความพอประมาณ และทางสายกลายในการดำรงชีวิต ซึ่งสะท้อนอย่างเด่นชัดในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และปรัชญาดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างการพัฒนาแนวใหม่ ซึ่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงยึดถือและปฏิบัติมายาวนาน ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางการเงินในเอเชียเมื่อปีคริสตศักราช ๑๙๙๗ และกลับมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในช่วงภายหลังวิกฤติ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นแนวทางพัฒนาที่มีความสมดุล มองภาพรวม และยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับความพอประมาณ การบริโภคอย่างรับผิดชอบ และการเสริมสร้างความต้านทานต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก และปรัชญาดังกล่าวใช้หลักความพอประมาณในการดำเนินทุกด้านของมนุษย์ ลดการบริโภคที่เสียเปล่า และสร้างเสริมขีดความสามารถของประชาชนให้สามารถเผชิญกับความท้าทาย จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็บรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปรัชญานี้เป็นแบบอย่างของการพัฒนาที่มีประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างจริยธรรมของชาติด้วยการส่งเสริมความซื่อสัตย์และหลักคุณธรรม

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงแนะนำทฤษฎีใหม่เพื่อช่วยให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการแบ่งสรรพื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและชุมชน ทฤษฎีใหม่นี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปปฏิบัติได้ แนวทางสำคัญในพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท คือ การช่วยเหลือราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อพสกนิกรทั้งชนบทและในเมืองสามารถจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของตนได้ดีขึ้น ปวงชนชาวไทยจึงภาคภูมิใจที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงได้รับการขนานพระนามว่า เป็น "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา" อันเป็นที่รักยิ่งของไทย ซึ่งเป็นที่ตระหนักยิ่งขึ้นในโอกาสที่นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้กราบทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ขณะที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเฉลิมฉลองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในความเป็นจริงแล้วมิใช่เป็นการเฉลิมฉลองในเรื่องระยะเวลาของการครองราชย์เท่านั้น แต่เป็นการเฉลิมฉลองในผลสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณนานัปการ อันเป็นมรดกที่แท้จริง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงไว้ซึ่งความหวังของพสกนิกรทั้งปวง และทรงเป็นพลังผลักดันในความก้าวหน้า ประเทศไทยมีความเข้มแข็งจากพระราชดำริอันปราดเปรื่องที่ได้ทรงพระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครั้งแล้วครั้งเล่า

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้ราษฎรร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยแรงพระปณิธาน และทรงไว้ซึ่งคุณธรรม และทรงยึดมั่นและแน่วแน่ต่อระบอบประชาธิปไตย สันติสุข ความยุติธรรม และความกลมเกลียวของคนในชาติ บทบาทอันเป็นศูนย์รวมของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนี้ได้ทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าในช่วงระยะเวลา ๖๐ ปีที่ผ่านมา และจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เจริญก้าวหน้าสืบไปในฐานะสมาชิกที่สร้างสรรค์ของประชาคมโลก

ระยะเวลา ๖๐ ปี แห่งพระวิริยะอุตสาหะ และน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สันติสุข และความผาสุกของพสกนิกรของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และการที่ทรงยึดมั่นในหลักคุณธรรมอันเป็นคุณลักษณะของพระมหากษัตริย์ ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทำให้ชาวไทยถ้วนทั่วทุกคนต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้ดำรงชีวิต และแม้ใต้ในฐานะข้าแผ่นดินที่จงรักภักดีในรัชสมัยของพระมหาราชา

ในวโรกาสที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความปลื้มปีติในพระราชกรณียกิจที่มีคุณอนันต์ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท รัฐบาลและปวงชนชาวไทยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลถวายพระพรใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และทรงพระเกษมสำราญ ในขณะที่ทุกดวงใจในประเทศปลื้มปีติในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ ความรักและความเทิดทูนของเหล่าพสกนิกรจากทุกเชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะ ซึ่งได้แสดงออกในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ นั้น เป็นการแสดงซึ่งความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรัก และศูนย์รวมดวงใจของชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่จะเสด็จครองสิริราชสมบัติสืบต่อไปนานเท่านาน ประเทศไทยจะพร้อมไปด้วยสวัสดิภาพ ความผาสุก และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในนามของปวงชนประชาราษฎร์ขอกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีบาท พระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ขอจงทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสตอบ ความว่า

ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางบุคคลสำคัญจากทุกสถาบันในชาติ รวมทั้งประมุข และพระราชวงศ์ จากนานาประเทศ ที่มีไมตรีจิตเสด็จมาร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ ขอขอบใจท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมาก ที่ได้อวยพรในนามของประชาชนชาวไทย และกล่าวถึงการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ของข้าพเจ้า ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้น มิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน ที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น ข้าพเจ้า ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง จึงมีภาระหน้าที่เช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งมวล จึงขอขอบใจทุกๆ คน ที่ต่างพยายามกระทำหน้าที่ของตนด้วยเต็มกำลังความสามารถ และให้ความร่วมมือสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทั้งปวงด้วยดีตลอดมา

ทั้งขอขอบพระทัยพระประมุขและพระราชวงศ์จากประเทศต่างๆ ที่ทรงอุตสาหะเสด็จมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยทั่วกัน ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกข์และภัยทุกประการ บันดาลสุขศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ให้สัมฤทธิ์แก่ท่านทุกเมื่อตลอดไป

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Thursday 5 October, 2006 4:02 PM