http://www.duangden.com
โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
 
 

***

เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยยิ่งที่พระบาทสมเ็ด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรง เจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ นี้ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้จัด “ โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ” เพื่อเป็นโครงการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยโครงการนี้จะได้ดำเนินการจัดหา ช้างจำนวน ๘๑ เชือก แล้วนำมาปรับพฤติกรรมให้ช้างมีสภาวะพร้อมกลับคืนสู่ป่า พร้อมทั้ง จัดเตรียมพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การปล่อยช้างคืนสู่ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังการ จังหวัดลพบุรี

ในโอกาสนี้ จะได้จัดพิธีการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาดังกล่าว โดย มูลนิธิ คืนช้างสู่ธรรมชาติ จะได้จัดเตรียมช้างจำนวน ๘ เชือก ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงปล่อยคืนสู่ป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยจะได้กำหนดวันพิธีปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐

ในการพิธีครั้งนี้ จะได้เชิญบุคคลสำคัญต่างๆ อาทิ ตัวแทนทูตจากประเทศต่างๆ นักวิชาการชั้นนำจากประเทศ หรือองค์กรต่างๆ ที่มีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ เพื่อร่วมพิธีการดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่งานในพระราชดำริฯ ให้ปวงชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ และสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และช้างไทย

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการโครงการฯ โดยการจัดซื้อช้างและส่งไปปรับพฤติกรรมก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้ว จำนวน ๓๔ เชือก คงเหลือช้างที่ต้องจัดซื้อเพิ่มอีก จำนวน ๔๗ เชือก โครงการนี้จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดีและมี ความสำคัญมากและสมควรดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลก

โครงการ คืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๐ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ของโลก โดยได้รับ ความร่วมมือจากองค์การระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ( WWF International ) ซึ่งมีเจ้าฟ้าชายฟิลลิปส์ ดยุคแห่งเอดินเบอระ แห่งอังกฤษเป็นองค์ประธาน เป็นต้น และเพื่อให้มีหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชานุญาตให้จัดตั้ง มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ขึ้น เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานมูลนิธิฯ มีสำนักงานภาคสนาม (เคลื่อนที่) ตั้งอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

***

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:25 AM