http://www.duangden.com
โครงการสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
 
 

***

รมธนารักษ์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เพื่อเป็นโครงการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยโครงการนี้จะได้ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหญ่อยู่ไม่ไกลจากชุมชน และมีศักยภาพเหมาะสมที่จะสร้างสวนสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยจะใช้ดำเนินการเป็นสถานที่แสดงภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ อีกทั้งจะได้ดำเนินการขอคืนหรือขอความยินยอมเพื่อนำพื้นที่ที่ราชพัสดุที่เป็นที่ว่างหรือที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการอื่นแต่มิได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่มาใช้ดำเนินการในโครงการฯ นี้ด้วย โดยจะประสานความร่วมมือกับจังหวัด ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขณะนี้ กรมธนารักษ์ได้คัดเลือกที่ราชพัสดุที่จะเสนอเข้าโครงการฯจำแนกตามภูมิภาคได้ดังนี้ คือ

ภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง เชียงราย และพิษณุโลก

ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช

ภาคกลาง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม และระยอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา และกาฬสินธุ์ และ

กรุงเทพมหานคร ที่แปลง สนามฝึกซ้อมกอล์ฟทุ่งมหาเมฆ แปลงซอยสวนผัก และแปลงที่ตั้งโรงพยาบาลยาสูบ (เก่า)

***

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:50 AM