โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐาน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมาก? วัดไตรมิตรวิทยาราม
 
 

***

พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมาก?เป็นพระพุทธรูปทองค?ปางมารวิชั?สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย สร้างด้วยทองคำแท?มีน้ำหนั??ตันครึ่ง สู??. ๐๔ เมตร โดยในป??. ?. ๒๔๙๘ ในระหว่างการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปเป็นเหตุให้ปูนปั้นที่พอกปิดบังพรางองค์พระไว้เกิดกะเทาะหลุดออก เผยให้เห็นเนื้อทองคำบริสุทธิ์ขององค์พระพุทธรูปซึ่งอยู่ด้านใน ปรากฏเป็นพระพุทธรูปทองคำ และได้อัญเชิญพระพุทธรูปทองคำดังกล่าวประดิษฐานไว้ภายในพระวิหารนับแต่นั้นม?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า?พระราชทา?นามพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ว่า ?พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมาก??โดยสมเด็จพระศรีนครินทร? บรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธ?เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒน?กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จพระราช ดำเนินไปนมัสการและทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมเกตุมาลา เมื่อวันที?๒๓ กุมภาพัน ธ์ ๒๔๙๙ นอกจากนี?พระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรด้วยแล้?

ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พร รษ?วัดไตรมิตรวิทยาราม และคณะพุทธบริษัทชาวไทย และชาวจีนมีจิตศรัทธาเห็นสมคว?สร้างพระมหามณฑปสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปใหม่ให้มีความสง่างา?โดยมีนาวาอากาศเอ?อาวุ?เงินชูกลิ่?ศิลปินแห่งชาติ เป็น สถาปนิกผู้รับผิดชอบการออกแบบ ทั้งนี?ได้มีการ กราบบังคมทูลถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องแบบร่างพระมหามณฑ?เมื่อวันศุกร์ที่ ?กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และถวายการทอดพระเนตรแบบเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๙ ซึ่งคาดว่า จะใช้งบประมาณทั้งสิ้?ประมาณ ๖๓?. ?ล้านบา?โดยจะขอให้รัฐบาลรับเป็นโครงการที่รัฐบาลจะทำร่วมกับประชาช?แล?ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบา?จำนว?๒๕?ล้านบา?ทั้งนี?งบประมาณในส่วน ที?เหลือจะใช้เงินสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และการรณรงค์หาทุนบริจา?จากภาคเอกช?

พระมหามณฑปที่จะจัดสร้างนี้ได้มีการออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต?โดยให้สอดคล้องกับศิลปกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดไตรมิตรวิทยาราม ซึ่งมีเครื่องปูนเป็นองค์ประกอบ ไม่มีช่อฟ้?ใบระกา ยอดมหามณฑปเป็นรูปทรงจตุรมุขอย่างอาคารปราสาทแบบไท?บนยอดสูงสุดของมหามณฑปมีฉัตรโลห??ชั้น ตัวอาคารประดับด้วยตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ส่วนตัวอาคารพระมหามณฑปเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนบุด้วยหินอ่อน ชั้น ?และชั้??จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน ชั้น ? ซึ่งเป็นชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำและเป็นที่ประกอบศาสนกิจ

โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปฯ มีความพร้อมที่จะดำเนินกา?และในปัจจุบันได้ปรับปรุงสถานที่บริเวณวัดไตรมิตรวิทยารา?เพื่อดำเนินการในส่วนของฐานรากแล้?เมื่อการก่อสร้างพระมหามณฑปแล้วเสร็?จะสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ย? ที่งามสง่า มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรร?และเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับโลหะปราสาท วัดราชนัดด?

โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน?พรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรแห่งใหม่ เนื่องจากที่ประดิษฐานเดิมคับแคบไม่เหมาะส?อีกทั้?พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรเป็นพระพุทธรู?ที่มีความสำคัญยิ่งองค์หนึ่งของประเทศ โดยเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ปรากฏขึ้น ในต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั? เป็นเสมือนนิมิตหมายแห่งความรุ่งโรจน์ของบ้านเมือง และความร่มเย็นเป็นสุขของไพร่ฟ้?ข้าแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภา?

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:00 AM