http://www.duangden.com
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดโครงการและกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
 

***

คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ยังได้พิจารณา่เห็นชอบโครงการและกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเสนอมา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งขณะนี้ มีจำนวน ๓๑ โครงการและกิจกรรม คือ

๑. โครงการประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ โดย สำนักงานศาลปกครอง

๒. โครงการเปิดทองหลังพระ - ท่องเที่ยวสืบสานโครงการอันเนื่องมา จาก พระราชดำริ โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ ( องค์การมหาชน ) สส ปน .

๓. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหาชนมงคล เฉลิม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยคณะกรรมการการดำเนินโครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาร่วมใจปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

๔. โครงการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจและมอบอุปกรณ์การศึกษา ต่อต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษา ( สกสค.)

๕. โครงการทำบุญพัฒนาจิตใจ ถวายพระเจ้าแผ่นดิน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

โครงการ Thailand Rice Convention 2007 โดยกรมการค้า-ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

๗. โครงการประกวดผลงานสิทธิบัตรการประดิษฐ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง พาณิชย์

๘. โครงการ “๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๙. โครงการ “ ๘๐ พรรษา สืบสานพระเมตตาพัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยกระทรวงสาธารณสุข

๑๐. โครงการ “อภิบาลมารดาและทารกเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สมาคมภริยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม และกรม ราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

๑๑. โครงการสะพานชมภูมิประเทศป้อมพระจุลจอมเกล้าเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ ป้อม-
พระจุลจอมเกล้า

๑๒. โครงการ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ กองทัพเรือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

๑๓. โครงการหอประวัติอุทกศาสตร์ไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยกรม - อุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

๑๔. โครงการคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยกองทัพเรือ

๑๕. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

๑๖. โครงการวิถีชีวิตข้าราชการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยกองทัพเรือ

๑๗. โครงการพิพิธภัณฑ์เสด็จประพาสต้น จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๘. โครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณที่ผ่านการทำเหมืองแร่หิน อุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๑๙. โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดย สถาบันไทย - เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๐. โครงการ พัฒนาเยาวชนเพื่อการเพิ่มผลผลิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๑. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ๑๘ ปี ระหว่างประเทศ แห่งเอเชีย ประจำปี ๒๕๕๐ โดยสำนักพัฒนาการกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๒๒. โครงการกีฬานันทนาการเสริมสร้างสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา

๒๓. โครงการกีฬาพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ โดย สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๒๔. โครงการสรรหาและยกย่องทรัพยากรบุคคลด้านนันทนาการ โดย สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๒๕. โครงการมุมหนังสือเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ จำนวน ๑๙ แห่ง

๒๖. โครงการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ธันวาคม โดยกองทัพเรือ

๒๗. กิจกรรม “อุตสาหกรรมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระ-เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๘. โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณ ปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยาราม โดย วัดไตรมิตรวิทยาราม ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

๒๙. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา) โดย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

๓๐. โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมูลนิธิ-คืนช้างสู่ธรรมชาติ

๓๑. โครงการประชุมสินเชื่อเกษตรและชนบทโลก ครั้งที่ ๒ เฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

***

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 26 May, 2007 11:36 PM