http://www.duangden.com
รัฐบาลจัด ๕ โครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
 

***

คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ยังได้พิจารณา่เห็นชอบ โครงการซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลเข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน ๖ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์และภาพนิ่งส่วนพระองค์ เนื่องจากฟิลม์ภาพยนตร์และภาพนิ่งได้ถ่ายทำมาตั้งแต่ปี ๒๔๘๙ จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้มีจำนวนมากกว่า ๖,๐๐๐ ม้วน บางส่วนได้เริ่มชำรุด เสื่อมสภาพตามกาลเวลาแล้ว จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อซ่อม บำรุง รักษา และอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป ซึ่งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการบูรณะหอรัชมงคล สวนหลวง. เพื่อจัดสร้างเป็นสถานที่เก็บสิ่งของสำคัญส่วนพระองค์ที่หาดูได้ยาก รวมทั้งการจัดนิทรรศการพระราช-กรณียกิจและพระอัจฉริยภาพต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปในการเก็บเกี่ยวความรู้ในพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรัฐบาลน้อมเกล้าฯ ถวายการสนับสนุนงบประมาณ

๓. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ดำเนินการระหว่างฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยดำเนินการไถ่ชีวิตโค - กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ อย่างน้อยวันละ ๙ ตัวเป็นเวลา ๑ ปี เพื่อบริจาคเข้าธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และมอบให้เกษตรกรต่อไปซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถบริจาคร่วมสร้างกุศลได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาย่อยรัฐสภา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๘๙ - ๐ - ๐๒๑๓๖ - ๘ หรือ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงาน ก.พ. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๒๐๑ - ๐ - ๕๔๓๒๑ - ๙ เป็นต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๔. โครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนร่วมกับรัฐบาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนเพื่อเป็นการหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

๕. โครงการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยรัฐบาลรวมกับภาคเอกชน ประกอบด้วยสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และบริษัท เฉลิมกรุงมณีทัศน์ จำกัด ร่วมกันจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เช่นเดียวกับเพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา เพื่อใช้เป็นสื่อในการถวายความจงรักภักดี และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสต่างๆ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และสามารถร้องเพลงนี้ได้

***

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 26 May, 2007 11:29 PM