http://www.duangden.com
โครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
 

***

คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ในคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ จำนวน ๑๐ โครงการ คือ

๑ . โครงการจัดสร้างเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก โดยกรมธนารักษ์

๒ . โครงการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติและประดับตกแต่งธงทิว โคมไฟ และ ตราสัญลักษณ์ในจังหวัดต่างๆ โดยกระทรวงมหาดไทย

๓ . โครงการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติและประดับตกแต่งธงทิว โคมไฟ และ ตราสัญลักษณ์สี่มุมเมือง ทางด่วน ทางหลวง และสนามบินสุวรรณภูมิ โดยกระทรวงคมนาคม

๔ . โครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติและประดับตกแต่งธงทิว โคมไฟ และ ตราสัญลักษณ์ในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยกรุงเทพมหานคร

๕ . โครงการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

๖ . โครงการจัดพิมพ์ไปรษณียากรที่ระลึก โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

๗ . จัดกิจกรรมเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ โดยกระทรวงศึกษาธิการ

๘ . โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในต่างประเทศ โดยกระทรวงการ-ต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และกรมประชาสัมพันธ์

๙ . โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๑๐ . การจัดทำบัตรโทรศัพท์ที่ระลึก โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

***

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 26 May, 2007 11:21 PM