http://www.duangden.com
การกำหนดแนวทางการจัดงานพระราชพิธี
 
 

***

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการจัดงานพระราชพิธี ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยก่อน ดังนี้

- พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๗ . ๐๐ น . ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

- พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ส่วนสถานที่อยู่ในระหว่างรอการมีพระบรมราชวินิจฉัย

- บรรพชิตจีนและญวนถวายพระพร และพิธีสวดนพเคราะห์ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๗ . ๐๐ น . ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่อจากนั้นเป็นการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ทรงตั้งสมณศักดิ์ ทรงตั้งพระครูพราหมณ์ พระสงฆ์ ๘๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

- เลี้ยงพระ เทศน์มงคลวิเศษ และพระสงฆ์ถวายพระพร ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๐ . ๓๐ น . ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

- คณะทูตเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๗ . ๐๐ น . ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

***

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 26 May, 2007 11:01 PM