http://www.duangden.com
โครงการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 

***

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รัฐบาล โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นว่า ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าสมควรได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ จึงเห็นสมควรจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ชาวไทยทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศใช้เป็นสื่อและสัญลักษณ์ในการถวายความจงรักภักดี ในการดำเนินงานครั้งนี้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และบริษัท เฉลิมกรุงมณีทัศน์ จำกัด

ในการนี้ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขึ้น เพื่อรับผิดชอบดำเนินการจัดทำเพลงดังกล่าว โดยมีนายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และมีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ฝ่ายประพันธ์เพลง ฝ่ายดนตรี ฝ่ายประสานนักร้อง ฝ่ายจัดทำวีดิทัศน์ประกอบเพลง และฝ่ายประชาสัมพันธ์

สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงาน ขณะนี้ คณะทำงานฝ่ายประพันธ์เพลงและฝ่ายดนตรี ซึ่งมีนายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เป็นประธาน ได้ดำเนินการประพันธ์เนื้อร้องและทำนองเพลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้ชื่อเพลงว่า “ พ่อแห่งแผ่นดิน” โดยมี นายชาลี อินทรวิจิตร, นายสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์, นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ และ นายสุรพล โทณะวณิก เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง และมี นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์,นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตร, นายวิรัช อยู่ถาวร และนายจิรวุฒิ กาญจนะผลิน เป็นผู้ประพันธ์ทำนอง

ในเรื่องของการร้องเพลง จะใช้นักร้องทั้งหมดจำนวน ๘๐ คน (ชาย ๔๐ คน หญิง ๔๐ คน) จากสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย นักร้องที่ชนะเลิศจากการประกวดเวที “ ศาลาเฉลิมกรุง” และนักร้องจากค่ายเพลงต่างๆ โดยมีนายสุเทพ วงศ์กำแหง เป็นประธานคณะืทำงานฝ่ายประสานงานนักร้อง และคาดว่าจะบันทึกเสียงเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๐ ซึ่งภายหลังจากเรียบเรียงเสียงประสานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ทันที ผ่านทางสื่อทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต โดยจัดทำในรูปแบบ DVD /VCD/CD เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องได้ ซึ่งจะนำไปใช้ในงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ เพื่อรวมใจเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

***

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:07 AM