http://www.duangden.com
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
 

***

เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังนี้

. โครงการและกิจกรรมที่เสนอจะต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๑.๑ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเผยแผ่พระเกียรติคุณ และพระบุญญาธิการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปกครองแผ่นดินยาวนาน ไม่เคยปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยมาก่อน

๑.๒ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจ หรือพระบรมราโชวาท หรือแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่สนองโครงการตามข้อ ๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ และด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ

. โครงการและกิจกรรมที่เสนอต้องเป็นโครงการที่คำนึงถึงความเหมาะสม สมพระเกียรติ มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม ยึดหลักประหยัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาติบ้านเมืองและพสกนิกรทั้งมวล

๓. โครงการและกิจกรรมที่เสนอของภาครัฐหรือภาคเอกชน ต้องผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากกระทรวงเจ้าสังกัด หรือองค์กรบริหารสูงสุดของภาคเอกชนแล้วแต่กรณี เว้นแต่โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานอิสระของรัฐ หรือหน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวงให้เสนอได้โดยตรง

. หน่วยงานและองค์กรเจ้าของโครงการและกิจกรรมจะต้องมีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่เสนอแล้ว โดยจะเป็นงบประมาณของหน่วยงานเองหรืองบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นก็ได้

. โครงการและกิจกรรมที่เสนอต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

. โครงการและกิจกรรมที่เสนอต้องไม่มีลักษณะเริ่มทดลอง หรืออยู่ระหว่างทดลองซึ่งยังไม่ทราบผลที่แน่นอน ยกเว้นโครงการวิจัยพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

. โครงการและกิจกรรมที่เสนอจะต้องเริ่มดำเนินการในช่วงเริ่มปี เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา คือระหว่างวันที่ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ แต่จะดำเนินการเสร็จสิ้นหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ก็ได้ หากจำเป็น

. โครงการและกิจกรรมที่เสนอไม่ควรมีลักษณะเป็นงานประจำที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น และใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ในการดำเนินงานรวมทั้งงานที่ได้มีการกำหนดแบบมาตรฐานไว้แล้ว เช่น อาคารเรียน สะพานลอยคนเดินข้ามเป็นต้น เว้นแต่เป็นโครงการและกิจกรรมที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๗/ว.๑๔๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ เกี่ยวกับการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ของทางราชการ

๙. โครงการและกิจกรรมที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ จัดทำขึ้นและมีลักษณะเดียวกัน เช่น กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กิจกรรมอุปสมบทหมู่ เป็นต้น ให้มีหน่วยงานหลักเป็นผู้ประสานงาน เช่นเดียวกับโครงการบริจาคโลหิตที่มีสภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการและกิจกรรมมีเอกภาพ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกิจกรรมอุปสมบทหมู่ และให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่จะจัดโครงการและกิจกรรมลักษณะนี้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยตรง โดยให้หน่วยงานหลักดังกล่าว แจ้งให้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมทราบด้วย เพื่อจะได้รวบรวมนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ ทราบต่อไป ทั้งนี้ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๑๐. โครงการและกิจกรรมทั่วไป เช่น การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การตกแต่งไฟประดับของสถานที่ต่างๆ และการจัดทำปฏิทิน เป็นต้น ให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมพิจารณา เนื่องจากลักษณะเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่แล้ว ทั้งนี้ หน่วยงานที่จัดทำโครงการและกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมทราบด้วย เพื่อจะได้รวบรวมนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ ทราบ รวมทั้งจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๑๑. การดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน

***

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 26 May, 2007 11:56 PM