โครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 

***

๑. หลักการและเหตุผล

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๗๐ ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อความร่มเย็นผาสุก แก่อาณาประชาราษฎร์ และประเทศชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีพระราชปณิธานที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระปรีชาญาณที่ล้ำเลิศ ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ และได้พระราชทานแนวทางการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม กับการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของพสกนิกรปวงชนชาวไทย

          ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษอีกวาระหนึ่ง ซึ่งพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชสมภพครบ ๘๐ พรรษา รัฐบาลโดย นายกรัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) จึงเห็นสมควรจัดงานเฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ และในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนร่วมกับรัฐบาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี

๒.๓ เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

 

๓. เป้าหมาย

          ประชาชนได้มีเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และนำรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย โดยกำหนดเป้าหมายไว้จำนวน ๘๐ ล้านบาท

 

๔. ลักษณะของโครงการ

          เป็นการจัดทำถาวรวัตถุที่มีคุณค่าเพื่อการประดับและเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึก แห่งความทรงจำ และเพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาโบราณราชประเพณีอันเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง

 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

          ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

 

๖. การดำเนินงาน

          ๖.๑ นำเสนอคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม และกราบเรียนนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นโครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติ

          ๖.๒ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ เพื่อจัดทำเข็มที่ระลึก และเพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย

          ๖.๓ จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ

          ๖.๔ สรรหาหน่วยงานเพื่อการจัดทำเข็มที่ระลึก

          ๖.๕ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสั่งซื้อหรือสั่งจองเข็มที่ระลึก

          ๖.๖ ขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวแทนการจำหน่ายเข็มที่ระลึก

          ๖.๗ นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย

 

๗. งบดำเนินการ

จำนวน ๑๐ ล้านบาท โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ หน่วยงานภาคเอกชน

 

๘. พื้นที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๑๐.๑ ประชาชนได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

          ๑๐.๒ ประชาชนได้ร่วมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี และได้มีเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ เพื่อการประดับและเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึก

          ๑๐.๓ รายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลทรงใช้สอยตามอัธยาศัย

***

ข่าว สปน.

ข่าวที่ ๕๗/๒๕๕๐
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐

สปน. จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฯ ๘๐ พรรษา

 

          สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ให้แพร่หลาย และเป็นสิ่งที่ระลึกสะสมที่ทรงคุณค่า โดยรับเปิดจองตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน นี้

          นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการดำเนินโครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เผยแพร่ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้แพร่หลายในทุกหมู่เหล่าชาวไทยนั้น โครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันเป็นเจ้าของ เพื่อร่วมประดับในปีมหามงคลนี้ ทั้งยังเป็นสิ่งที่ระลึกสะสมอันทรงคุณค่าเมื่อกาลเวลาผ่านไป และยังเป็นประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาโบราณราชประเพณีอันเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนร่วมกับรัฐบาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

          ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ นี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับอนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ ให้เป็นผู้ผลิตและดำเนินการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ แต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ที่จัดทำขึ้นนี้ สามารถสื่อความหมายของตราสัญลักษณ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีขั้นตอนการผลิตที่มีความประณีตสูง มีความสวยงาม กล่าวคือ ประกอบด้วยคริสตัลของสวารอฟสกี้ ตัวเข็มกลัดได้สั่งจองจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีคุณภาพสูง กลัดแล้วไม่ทำให้เสื้อเป็นรอยเสียหาย และด้านหลังเข็มมีตราปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งกล่องบรรจุหนังแท้อย่างดี ซึ่งสั่งจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพ โดยจำหน่ายในราคาอันละ ๓๘๐ บาท สำหรับรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วจะได้นำทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย คาดว่า จะได้เงินทูลเกล้าฯ เป็นจำนวนเงิน ๘๐ ล้านบาท

          ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อนำไปประดับร่วมกันในปีมหามงคลยิ่งนี้ และเก็บเป็นที่ระลึกสะสมอันทรงคุณค่าและแห่งความทรงจำ พร้อมทั้งรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสามารถสั่งจองพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ และรับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ได้ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นวันแรก โดยสั่งจองได้ที่

* สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

* ธนาคารออมสิน

* ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

* ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

* ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ

* องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๗๓๘๓-๕, ๐ ๒๒๘๑ ๔๑๓๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๗๓๘๓-๕, ๐ ๒๒๘๑ ๔๑๓๐ ๐ ๒๒๘๒ ๓๓๗๖

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:11 AM