http://www.duangden.com
เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 


***

งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
โครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

***

สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เผยแพร่ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะบรรจบครบรอบในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ นี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายรองพล เจริญพันธุ์) จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการ “จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ประชาชน ร่วมกับรัฐบาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย โดยโครงการนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีดังกล่าว โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายรองพล เจริญพันธุ์) เป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ จำนวน ๔ คณะ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารและสรรหาผู้ร่วมโครงการจัดทำเข็มที่ระลึก โดยมอบให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจาดุร อภิชาตบุตร) เป็นประธานอนุกรรมการ

๒. คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสั่งซื้อและจัดจำหน่าย โดยมอบให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร สันติเมทนีดล) เป็นประธานอนุกรรมการ

๓. คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี โดยมอบให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต) เป็นประธานอนุกรรมการ

๔. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมอบให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายปราโมช รัฐวินิจ) เป็นประธานอนุกรรมการ

สำหรับกระบวนการการผลิตเข็มที่ระลึกนั้น ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิต เพื่อให้สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยตั้งเป้าการผลิตไว้ ๕๐๐,๐๐๐ เข็ม และจะจัดจำหน่ายในราคาเข็มละ ๒๖๐ บาท ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายจำนวน ๖๐ ล้านบาท

รูปแบบของเข็มที่ระลึก จะมีขนาดสูงประมาณ ๔ เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นรูปตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ด้านหลังมีตราสำนักนายกรัฐมนตรีตอกไว้เป็นรหัสเพื่อป้องกันการปลอมแปลง ส่วนกล่องบรรจุ จะจัดทำด้วยหนังเทียมชนิดพิเศษสีน้ำเงิน ฝากล่องด้านหน้าจะเดินลายเส้นสีทองตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ด้านในมีตราสำนักนายกรัฐมนตรีและข้อความว่า “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี” รวมทั้งจัดทำริบบิ้นสำหรับเสียบความหมายของตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ติดกับฝากล่อง เพื่อป้องกันมิให้แผ่นความหมายเสียดสีกับตัวเข็มที่ระลึก โดยจัดพิมพ์ความหมายตราสัญลักษณ์ฯ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน
แผ่นกระดาษขนาดเล็กเสียบไว้ด้วย

ทั้งนี้ เข็มที่ระลึกดังกล่าวสามารถสื่อความหมายของตราสัญลักษณ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีขั้นตอนการผลิตที่ประณีตและพิถีพิถัน ประดับด้วยคริสตัลของ "ชวารอฟสกี" ซึ่งนำเข้าจากประเทศออสเตรีย จำนวน ๒๒ เม็ด นอกจากนี้ ตัวเข็มที่นำมาใช้ก็เป็นเข็มที่ใช้กับเครื่องประดับอัญมณีราคาสูง จึงทำให้สามารถกลัดบนเสื้อผ้าได้โดยไม่ทำให้เสื้อผ้าเป็นรอย ซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้สามารถประดับได้บนเสื้อผ้าที่สุภาพทุกรูปแบบ และยังประดับได้ในทุกโอกาสที่เหมาะสม

ในส่วนของการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกนั้น ได้รับความร่วมมือจาก ๔ หน่วยงานในการรับสั่งซื้อและจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และยังได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวง รวมไปถึงองค์กรอิสระ จำนวนเกือบ ๗๐ หน่วยงาน ในการรับสั่งซื้อและจัดจำหน่ายด้วย นอกจากนี้ ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจยังสามารถซื้อโดยตรงที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้อีกทางหนึ่ง โดยจะเริ่มมีการออกจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคมเป็นต้นไป

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๓๓, ๐ ๒๒๘๑ ๔๑๘๔, ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๓ ต่อ ๑๖๐, ๑๖๕, ๑๘๔, ๓๑๙ หรือ Call Centre ๑๓๗๖

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 9 December, 2006 11:56 AM