http://www.duangden.com
พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
 
 


***

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชบัลลังก์ เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณชาวพนักงาน กระทั่งแตรมโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะนั้น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ครั้งสุดเสียงประโคมแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติ แราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กราบบังคมทูลฯ มีใจความดังต่อไปนี้

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม บัดนี้บรรลุอุดมมงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ มีความปีติปราโมทย์เต็มพ้นประมาณที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในปัจจุบันนี้ มิใช่เพียงแต่ประชาชนชาวไทย แม้ชาวโลกทั่วไปต่างประจักษ์แก่ตา แก่ใจว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเป็นพระมหากษัตริย์สุดประเสริฐเลิศด้วยบุญญาธิการ และเพียบเพ็ญด้วยพระบารมี พระบารมีทั้งนั้น

ข้าพระพุทธเจ้า ได้เฝ้าสังเกตศึกษาจนเห็นแท้แน่แก่ใจว่า มิได้เกิดมีขึ้นเองหากเป็นพระบารมีที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงสร้างสมให้เกิดมีขึ้น ด้วยพระราชจริยาวัตร ที่ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความเจริญร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติตลอดมา ด้วยเหตุนี้ประชาชนผู้อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด ศาสนาใด อยู่ ณ ถิ่นฐานใด จึงได้รับพระบารมีแผ่ปกเกล้าปกกระหม่อมอยู่ตลอดเวลา และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่ถ้วนหน้า

เห็นได้จากคราวฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประชาชนทุกหมู่เหล่าแม้ผู้พำนักอยู่ในถิ่นที่ห่างไกล ได้พรั่งพร้อมกันมาชุมนุม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วยศรัทธา สามัคคี ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงระลึกอยู่เสมอว่า โชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยภายใต้พระบุญญาบารมี จึงได้รับพระมหากรุณาชุบเลี้ยงให้มีความสุข ความเจริญ และเกียรติยศพร้อมทุกสิ่ง ในมหามงคลสมัยนี้จึงขอถวายสัตย์ปฏิญญาด้วยกตัญญูกตเวทิตาจิตว่าจะตั้งใจปฏิบัติภาระ หน้าที่ และสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน สืบสานพระราชปณิธานแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท โดยเต็มกำลังสติปัญญา ความสามารถ และจะละเว้นการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ทำให้เป็นที่รบกวน กังวลพระราชหฤทัย กับขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล

ขออานุภาพแห่งพระคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก พร้อมทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์ จงพร้อมกันอภิบาลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเกษมสุข ปราศจากมลทินทุกข์และพยาธิภัย เป็นร่มฉัตร ร่มโพธิ์ ร่มไทร เป็นหลักชัย หลักชีวิตของปวงข้าพระพุทธเจ้า และประชาชาติไทย ตลอดไปชั่วกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”

ต่อมา พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถวายพระพร ความว่า

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการทหาร ตำรวจ และพลเรือน ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ถึงความปีติชื่นชมโสมนัส และความจงรักภักดีของปวงข้าพระพุทธเจ้า ในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายเป็นพระราชสดุดีในมหามงคลสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้

ตลอดระยะเวลา 60 ปี ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงแสดงให้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดแจ้งว่า ทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรมในการปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ สร้างความผาสุกร่วมเย็นให้แก่บ้านเมือง สมดังพระปฐมบรมราชโองการ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม โดยมิทรงย่อท้อต่อความยากลำบากตรากตรำ หรืออุปสรรคพยันตรายทั้งปวง ในปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่า อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะในที่ห่างไกล ทุรกันดาน ต่างได้รับการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามสมควรแก่อัตภาพ นำมาซึ่งความผาสุกสวัสดี

นับได้ว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงสร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินธรรมและแผ่นดินทอง ซึ่งประวัติศาสตร์ของชาติจะจารึกไว้ตราบกาลนาน แม้ในยามที่บ้านเมืองประสบความวิกฤติทุกร้อน ด้วยเดชะพระบารมี พระเมตตาธรรม และด้วยพระราชปณิธานอันมั่นคงที่จะทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงพสกนิกร บ้านเมืองก็สามารถกลับคืนสู่สันติได้ทุกครั้ง ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นประดุจดวงประทีปส่องชีวิตของคนไทยทั่วราชอาณาจักรให้มีความหวัง และมีพลังในการร่วมพัฒนาต่อไป ทรงเป็นพลังส่งเสริมให้ทุกคนยึดมั่นในสามัคคีธรรม และสำนึกในความรับผิดชอบ ร่วมแรงร่วมใจกันทำนุบำรุงประเทศให้มั่นคงสถาพร เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดกาล

ณ ศุภวาระดิถีอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลได้โปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญพระชนพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจารโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งปวง สถิตย์เสถียรในมไหศวรรย์ราชสมบัติ เจริญจำรัสด้วยพระเกียรติคุณอดุลยยศ ปรากฏขจายขจรไปทั่วทิศานุทิศ ทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพสกนิกรชาวไทย ตราบกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในนามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวถวายพระพร ความว่า

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ในศุภวาระมหามงคล อันอุดมที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2549 ข้าพระพุทธเจ้า นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในนามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคู่สมรส และปวงชนชาวไทย ขอพระราชทานพระบรมราชวโกาส ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

นับตั้งแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ จวบจนถึงปัจจุบันนี้ นับเวลาได้ถึง 61 ปีแล้ว กาลเวลาได้พิสูจน์ให้มหาชนประจักษ์ว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติตามแนวพระราชปณิธาน ในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม อย่างแน่วแน่มั่นคง ทรงดำรงพระองค์ด้วยคุณธรรมแห่งพระบรมกษัตริย์ตริยาธิราชเจ้าโดยถ้วนทั่ว ทรงทำนุบำรุงประชาราษฎร์ด้วยความเสียสละ ตรากตรำพระวรกาย เพื่อสร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สมดังพระปฐมบรมราชโองการ แม้นว่าประเทศชาติเกิดภัยภิบัติใดๆ ด้วยพระบารมี พระปรีชาญาณ พระเมตตาธรรม และความแน่วแน่ในน้ำพระราชหฤทัย แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ก็สามารถขจัดความยุ่งยากนานัปการนั้น นำประเทศชาติสู่ความสันติได้ทุกครั้งมา พระองค์จึงทรงเป็นดุจดวงประทีปส่องนำชีวิตของคนไทยทั่วราชอาณาจักร เป็นผลให้ปวงชนชาวไทย ล้วนมีความผาสุกสวัสดี ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร มาตราบเท่าทุกวันนี้

พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อแผ่นดินนั้น ใหญ่หลวงสุดคณนา ซึ่งถ้าข้าพระพุทธเจ้ามิอาจนำมาพรรณนาได้หมดสิ้นในวโรกาสนี้ พระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ยังได้เลื่องลือไปไกลทั่วทิศา แม้ผู้นำต่างแดนก็ยกย่องชื่นชมในพระปรีชาสามารถ ความเสียสละและการเข้าถึงประชาชนอยู่เป็นนิจ พระองค์จึงสถิตย์เป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งมวล อันยากที่หาประมุขของประเทศชาติใดเทียมเท่าได้ นับเป็นบุญอันประเสริฐของพสกนิกรชาวไทย ที่เกิดมาภายใต้เบื้องยุคลบาท อีกทั้งชาวต่างชาติที่เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ได้อาศัยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพระมหากษัตริย์ตรียาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ พระพลานามัยสมบูรณ์ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล สถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย ตลอดชั่วกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอบ ใจความว่า

“ข้าพเจ้ามีความปีติชื่นชมอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายมีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด ขอขอบพระทัย และขอบใจในคำอำนวยพรอันเปี่ยมด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญ โดยประการต่างๆ ขอทุกท่านจงได้รับพรและไมตรีจากใจจริงของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

คนไทยร่วมกันตั้งชาติ ตั้งประเทศจนเป็นปึกแผ่นและเจริญมั่นคง ซึ่งต่อกันมาช้านาน แม้บางสมัยบ้านเมืองจะได้เกิดเหตุคับขัน เดือดร้อน แต่เราก็ร่วมกันปฏิบัติแก้ไขด้วยสติปัญญาอันฉลาด สามารถ ด้วยคุณธรรม ความดี และด้วยความสามัคคีปรองดอง ทำให้เรามีอิสรภาพและความสุข ความเจริญทุกอย่าง อายุยืนมาจนถึงทุกวันนี้ ข้อนี้ควรเป็นสิ่งเตือนใจเราทั้งหลายผู้ร่วมอยู่ในชาติ ในประเทศนี้ให้มีสมานฉันท์ อันมาหาเหตุผลความถูกต้องและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่างจริงจัง เพื่อกำจัดอคติและสร้างเสริมความเมตตา สามัคคีในกันและกันจะได้สามารถร่วมกำลังกันสร้างสรรค์ จรรโลงประเทศชาติของเราให้มั่นคงเข้มแข็ง เป็นแผ่นดินที่ทุกคนจะอยู่อาศัย และประกอบสัมมาอาชีพพร้อมกัน ร่วมกัน ด้วยความผาสุกร่มเย็นตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และบันดาลให้ประสบแต่ความสุข สิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล จงทุกประการ”

จบแล้ว เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมเช่นเวลาออกเสด็จ ทหารกองเกียรติยศถวามความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนตืพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 14 January, 2007 5:36 PM